reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 168/XXXII/13 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm[1]) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, Rada Gminy Siemyśl uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SIEMYŚL

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-13;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów (w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych);

3) opakowań wielomateriałowych;

4) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8) zużytych opon;

9) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;

10) papieru i tektury;

11) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkła bezbarwnego i kolorowego);

12) tworzyw sztucznych;

13) metali.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywać do stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których wykaz podawany jest do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w tym w workach foliowych, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości.

6. Dopuszcza się umieszczanie metali i odpadów wielomateriałowych odpowiednio w pojemnikach, w tym w workach foliowych, przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych.

7. Chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, powinny być wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstały w workach foliowych przeznaczonych do tego celu. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.

9. Dopuszcza się przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon powstałych w gospodarstwie domowym do punktów selektywnej zbiórki, których wykaz podawany jest do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1) nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) dotyczy nadwozia samochodu i nie powoduje uwalniania się substancji olejowych lub innych ropopochodnych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczenia wód lub gleby.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3do 10 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m3do 3 m3;

7) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;

8) pojemniki, w tym worki z folii o pojemności od 60 l do 120 l, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

a) szkło - zielony,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - żółty,

c) pozostałe odpady po segregacji ( zmieszane) - czarny,

d) odpady zielone i biodegradalne - worek czarny.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - w rozmiarze 120 l;

2) powyżej 4 osób - pojemniki o łącznej pojemności 240 l;

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w ust.1, stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż określone w ust.1.

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 20 osób - w rozmiarze 1100 l;

2) powyżej 20 osób do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 l;

3) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 l.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w ust.1, stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników niż określone w ust. 1.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców.

2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności powinny być szczelne oraz poddawane dezynfekcji i dezynsekcji nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady komunalne.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów.

4. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - co najmniej raz na dwa tygodnie;

2) papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;

3) odpady zielone - co najmniej dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej dwa razy w roku;

5) odpady wielkogabarytowe - co najmniej dwa razy w roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na indywidualne zgłoszenie oraz koszt właściciela nieruchomości w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

§ 10. 1. 1 . Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są zobowiązani do zapewnienia pozbywania się odpadów komunalnych powstających na tych nieruchomościach, z zachowanie następującej częstotliwości:

1) z nieruchomości, na których znajdują się przedszkola i szkoły - jeden raz w tygodniu;

2) z nieruchomości, na których znajdują się cmentarze - sukcesywnie, w czasie uniemożliwiającym rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie;

3) z nieruchomości zajętych przez pod drogi publiczne - dwa razy w tygodniu;

4) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty oraz tereny handlowo-usługowe - dwa razy w tygodniu.

2. Odpady komunalne zebrane na terenach, na których odbywają się imprezy plenerowe, powinny być usunięte niezwłocznie po ich zakończeniu.

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się:

1) zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych - zobowiązani są do zapewnienia opróżniania zbiorników bezodpływowych, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu;

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków - zobowiązani są do zapewnienia pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych nastąpi najpóźniej do lipca 2013 r.

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów w ilości nastąpi:

1) do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50% - przyjmując za podstawę obliczenie masę tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.,

2) do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35% - przyjmując za podstawę obliczenie masę tych odpadów, wytworzonych w 1995 r.

3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 60% wytworzonych odpadów nastąpi do końca 2014 r.

4. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie min. 50% ich masy nastąpi do 2020 r.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych tylko na smyczy i w kagańcu.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz że budynki, inne obiekty i tereny przeznaczone na chów zwierząt gospodarskich będą oddalone od budynków mieszkalnych:

1) 15 m od budynków jednorodzinnych;

2) 30 m od budynków wielorodzinnych;

3) 150 m od budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych przy chowie zwierząt futerkowych.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, co najmniej raz w roku.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, Wójt Gminy Siemyśl może wyznaczyć dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji, które podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wójta Gminy Siemyśl.


Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama