reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/172/13 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) 1) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 2) ).Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

2) bioodpady,

3) odpady pozostałe po segregacji,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

4) zużyte opony,

5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust.2 ppkt. 1.

§ 2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, o której mowa w §1 Gmina dostarczy właścicielowi nieruchomości odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne (za wyjątkiem pojemników na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe) w liczbie dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości, wynikającej z danych zawartych przez właściciela w deklaracji o wysokości opłaty. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem Gminy. Każdy właściciel nieruchomości, który zgłosi zapotrzebowanie na worki na odpady zielone otrzyma początkowo 3 sztuki worków o pojemności 80 litrów, które następnie przedsiębiorca odbierający odpady będzie wymieniał w ilości równej ilości odebranych, zapełnionych worków.

§ 3. 1. Z nieruchomości, których właściciele nie zadeklarowali segregowania odpadów odpady komunalne będą odbierane jako zmieszane z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - nie rzadziej niż raz na tydzień,

2) w zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej oraz innych obiektach wymienionych w §8 pkt.4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

2. W przypadku nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny odpady odbierane będą z następująca częstotliwością:

1) bioodpady:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie maj-sierpień nie rzadziej niż raz na tydzień; jednorazowo z terenu nieruchomości mogą zostać odebrane odpady zielone gromadzone dodatkowo w workach (odpady nie mieszczące się w pojemniku na bioodpady) w ilości maksymalnie 240 litrów,

b) w zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej oraz innych obiektach wymienionych w §8 pkt.4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie maj-sierpień nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3) odpady pozostałe (zmieszane) po segregacji - nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej oraz innych obiektach wymienionych w §8 pkt.4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg.

5. Odpady ze szkła (opakowania szklane) oraz z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach) mogą być wrzucane bezpośrednio do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników usytuowanych w miejscach ogólnie dostępnych (tzw. "dzwony"), oznaczonych odpowiednio "SZKŁO" i "PLASTIK". Gmina odbiera odpady z tych pojemników z częstotliwością zapewniająca bieżące utrzymanie czystości w miejscach ich zlokalizowania.

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą oddawać bezpośrednio w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg.

§ 5. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone pojemnikach i workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołobrzeg.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w innych pojemnikach i workach, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Julian Nowicki

1) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567

2) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2013r. poz.228

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama