reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 391 i 951, z 2013 r . poz. 21 i 228), Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się obowiązujący na terenie Gminy Maszewo wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1:

1) deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub pocztą na wskazany adres Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo;

2) termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się na 30 maja 2013 r.;

3) w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nową deklarację uwzględniającą zmiany składa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) kopię umowy lub umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z danej nieruchomości w roku 2012;

2) oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z wzorem - załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w innej gminie wraz dokumentem potwierdzającym fakt stałego lub czasowego zamieszkiwania w innej gminie).


§ 4. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone

- określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 5. Niniejsza uchwała poprzedzona była uchwałąNr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Rojek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/170/2013
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/170/2013
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama