| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/242/2014 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 506.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 506.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Uchwała: - zmniejsza dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatu na zadania realizowane dotychczas na podstawie porozumienia o kwotę 6.600 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem tego porozumienia ze względu na wypowiedzenie porozumień przez Starostę Gryfińskiego ze skutkiem na dzień 31.03.2014 r. Z uwagi na powyższe uchwała aktualizuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. - zmniejsza dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 10 zł w związku z ustaleniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nowego zgodnego z ustawą budżetową na rok 2014 planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB-1.3111.19.2.2014.JŻ) - zmniejsza kwotę subwencji ogólnej cześć oświatowa o 1678 zł - zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2014; - zwiększa dochody z tytułu należności przysługującym Gminie Widuchowa, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. - wprowadza do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu POKL "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" (83.073,96 zł dofinansowanie 9.230,44 zł wkład własny) - zwiększa wydatki na remonty i modernizacje dróg (50.000 zł); - ustala dotację w kwocie 15.000 zł dla ZGK na modernizację lokalu komunalnego o charakterze socjalnym; - ustala limit wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500 zł - wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do wszystkich gmin powiatu o wyasygnowanie kwot na zakupy zestawów przeszkód służących zawodom sportowo- pożarniczym młodzieżowych drużyn pożarniczych ; - ze względu na konieczność zwiększenia godzin na nauczanie indywidualne zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Widuchowej o kwotę 6.000 zł; - ze względu na zalecenia straży pożarnej zwiększa się limit wydatków na modernizację budynku przedszkola w Widuchowej o kwotę 15.000 zł; - zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego - 9.475 zł; - zwiększa wydatki na modernizację świetlic wiejskich 15.000 zł; - zwiększa wydatki na działalność kulturalną zespołu "Macierzanka" o kwotę 4.000 zł łącznie; - ustala się limit wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego przez Gminę Gryfino, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Widuchowa - kwota 8.000 zł (art. 14 ust 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2013.827) W wyniku zmian budżetu planuje się nadwyżkę budżetu na kwotę 506.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »