reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.53.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm.) w związku z art. 240a ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie ustala budżet Gminy Rewal na 2014 r.:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w kwocie - 49 818 880,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 39 003 970,00 zł,

2) dochody majątkowe - 10 814 910,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2, 2A) w kwocie - 49 543 760,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 37 587 964,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 11 955 796,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 275 120,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 275 120,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3)
w kwotach:

1) przychody - 53 000 000,00 zł,

2) rozchody - 53 275 120,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),

§ 7. 1. Ustala się dochody:

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie - 650 000,00 zł,

2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego (Załącznik nr 5A) w kwocie - 600 000,00 zł,

3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 5B) w kwocie - 5 500 000,00 zł,

4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska (Załącznik nr 5C) w kwocie - 230 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie - 607 700,00 zł,

2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego (Załącznik nr 5A) w kwocie - 600 000,00 zł,

3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 5B) w kwocie - 5 500 000,00 zł,

4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska (Załącznik nr 5C) w kwocie - 230 000,00 zł,

3. Ustala się wydatki w kwocie - 42 300,00 zł,

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5)

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 53 000 000,-zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, o których mowa w § 8,
do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik nr 6) w kwocie - 3 357 117,00 zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik nr 6A) w kwocie - 30 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 6B) w kwocie - 270 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków; pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane stałe na rok budżetowy lun na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków; na podstawie uznanych rachunków, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,

b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

c) zaliczki, o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych zaliczek w terminie ich rozliczenia, z przysługującego im wynagrodzenia,

e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,

f) sumy zaliczek udzielone ze środków budżetowych, a nie wydatkowane do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej,

7) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w §12 pkt 6.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5A.pdf

Załącznik Nr 5B do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5B.pdf

Załącznik Nr 5C do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5C.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6A.pdf

Załącznik Nr 6B do Uchwały Nr X.53.2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6B.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama