reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Myślibórz.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r.).

2. Podatnik, przy zachowaniu wszystkich przesłanek określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym, tj. w tym, w którym podatnik złożył wniosek o udzielenie pomocy oraz w dwóch poprzedzających latach, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (z zastrzeżeniem § 2 ust.3 pkt.1).

3. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność w sektorze transportu drogowego w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość:

1) 100 tys. euro - w sektorze drogowego transportu towarów,

2) 200 tys. euro - w sektorze drogowego transportu pasażerskiego.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje:

1) na okres 2 lat jeżeli:

a) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy - w przypadku mikroprzedsiębiorcy,

b) utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy - w przypadku małego przedsiębiorcy,

c) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy - w przypadku średniego przedsiębiorcy,

d) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy - w przypadku innego niż mikro, mały i średni przedsiębiorca;

2) na okres 5 lat - jeżeli liczba utworzonych nowych miejsc pracy jest wyższa niż 100, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

2. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadającym okresowi zwolnienia.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 4, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

4. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.

§ 4. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych w § 3.

§ 5. 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1, po spełnieniu następujących przesłanek :

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie nie później niż w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym utworzono nowe miejsca pracy;

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym utworzono nowe miejsca pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia do średniego zatrudnienia z okresu działalności podatnika;

3) zwiększony stan zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy utrzymany będzie przez okres obowiązywania zwolnienia;

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym utworzono nowe miejsca pracy.

2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na terenie miasta i gminy Myślibórz.

3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego podatnika, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, dzielony przez ilość dni w miesiącu.

§ 6. 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

1) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym utworzono nowe miejsca pracy;

2) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, nie później niż do końca miesiąca, w którym zatrudnione zostały osoby na nowoutworzonych miejscach pracy.

2. Wraz z wnioskiem podatnik ma obowiązek przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) pozostałe informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem oraz inne dokumenty, o które wystąpi organ udzielający pomocy, w celu uwiarygodnienia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy, jej prawidłowego nadzorowania i monitorowania oraz innych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze zwolnienia.

§ 7. 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

1) przedkładania, po zakończeniu każdego roku, w którym korzystał ze zwolnienia, w terminie do 31 stycznia roku następnego:

a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 4, za miniony rok podatkowy;

b) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;

c) imiennej listy pracowników zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy według stanu na koniec danego roku wraz z drukiem rocznego zestawienia RMUA dla danego pracownika;

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy;

3) pisemnego powiadamiania o utracie prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę;

4) powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem;

5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 4;

2. Przy zachowaniu wszystkich przesłanek wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

§ 8. 1. W przypadku utraty uprawnienia do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w przypadku:

1) niespełnienia przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4;

2) niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

3) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, pomimo pisemnego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu na ich złożenie;

4) przekroczenia progu pomocy de minimis, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3.

3. Zwolnienia otrzymane do czasu utraty prawa do zwolnienia zachowują moc.

4. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.

§ 9. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych wobec Gminy Myślibórz.

§ 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Myśliborzu ma prawo kontroli spełniania przez podatnika prawa do zwolnienia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myśliborzu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/417/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/417/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/417/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/417/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 maja 2014 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zgodnie z tym przepisem rada gminy posiada uprawnienia do określenia jedynie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Brak jest podstaw prawnych do zwolnienia przez radę gminy z tytułu podatku od nieruchomości budynków, budowli czy gruntów stanowiących własność (współwłasność) określonej grupy podmiotów.

Natomiast zapis art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) stanowi, że: "Projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy."

Stosownie do powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt uchwały Rady Miejskiej w Myśliborzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Mając na uwadze powyższe, uznaję za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama