reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Przelewice

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz.645,poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu gminy o kwotę 173.817,37 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 1.600,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.515,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalnośc

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.948,00 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616 wpływy z podarku rolnego, podatku leśnego

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2.500,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.300,00 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.300,00 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podarkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36.801,00 zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin(związków gmin) 31.279,81 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 19.968,56 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 62,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 6.355,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalnośc

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów (związków powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 26.670,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług 2.400,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.160,00 zł

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów (związków powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 958,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 173.817,37 zł

w tym:

dział 630 Turystyka

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatów)

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.515,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalnośc

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.948,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36.801,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.417,00 zł

rozdział 80195 pozostała działalnośc

§ 4300 zakup usług pozostałych 26.670,00 zł

dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.348,37 zł

rozdział dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.160,00 zł

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 958,00 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 8.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przelewice


Marian Świderski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama