| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Banie

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Banie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/237/02 Rady Gminy w Baniach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY BANIE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LISTA OSÓB POPIERAJACYCH WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI


Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 4a ust. 1 i art. 5 ust. 2 przewiduje przeprowadzenie konsultacji obligatoryjnych w następujących przypadkach:

1) tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic (art. 4 ust. 1 pkt 1);

2) nadania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalenia jego granic (art. 4 ust. 1 pkt 2);

3) ustalenia lub zmiany nazw gmin oraz siedzib ich władz (art. 4 ust. 1 pkt 3)

4) utworzenia jednostki pomocniczej (art. 5 ust. 2).

Konsultacje te są obowiązkowe, chyba że w sprawach określonych w pkt 1 zostanie przeprowadzone referendum gminne (art. 4c).

Konsultacje można przeprowadzić również w innych sprawach ważnych dla gminy. Są to konsultacje fakultatywne. Konsultacje adresowane są do mieszkańców gminy i mają na celu zapoznanie się z opinią społeczną na dany temat.

Artykuł 5a ustawy o samorządzie gminnym stanowi podstawę do podejmowania uchwał przez radę gminy w sprawach dotyczących określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest przedłożenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Banie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »