reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/180/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

3) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

6) odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej, zebrane w sposób selektywny określony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie (miejscu) selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmowane są w każdej ilości odpady takie jak:

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte kartridże i tonery,

8) przepracowane oleje,

9) przeterminowane leki,

10) odpady zielone,

11) odpady, o których mowa w ust. 1, pkt 2-5.

3. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie (miejscu) selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 75 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

4. Przeterminowane leki przyjmowane są w aptekach do specjalnych pojemników. Wykaz aptek znajduje się na stronie http://www.bip.koszalin.pl. Baterie i akumulatory przenośne przyjmowane są do specjalnych pojemników również w Urzędzie Miejskim, szkołach, przedszkolach i spółkach komunalnych.

5. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia się pojemniki, w tym kontenery i worki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2. 1 Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina, odbierane będą, jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od podmiotu odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie i odbieranie odpadów niesegregowanych.

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości stwierdzi nieprawidłowy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt (miejsce) selektywnego zbioru odpadów komunalnych może zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godzinach pracy Urzędu, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenie nieprawidłowego sposobu świadczenia usług winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 3. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu.

§ 4. Odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

§ 5. Odpady papieru i tektury (w tym opakowania) odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu.

§ 6. Odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu.

§ 7. Odpady zielone odbierane są od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

§ 8. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 3 razy w roku,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Odbiorowi podlegają odpady, o których mowa w ust. 1, które zostały wystawione w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów,
a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością.

3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 9. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3-8, nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3-8, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Miasto Koszalin zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości
z których odbiór ma być dokonywany.

§ 10. 1. Punkt (miejsce) selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady dostarczone do punktu (miejsca) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określone w § 1 ust. 2, 3 oraz w § 4-8.

2. Punkt (miejsce) selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe jednakże w ilości nieprzekraczającej 75 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 przyjmowane są w punkcie (miejscu) selektywnego zbioru odpadów komunalnych w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej http://www.bip.koszalin.pl.

§ 11. Uchwała Nr XXVII/415/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 575 i 1733) traci moc z dniem
1 stycznia 2016 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie


Krystyna Kościńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama