reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Banie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Wartość jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 15,16 zł zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat.

§ 6. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 5, ponoszą odpłatność za usługi na zasadach określonych w tabeli:

Dochód na osobę w relacji do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej w procentach

Wysokość odpłatności w procentach liczona od kosztu usługi

101-150

10

151-200

15

201-250

20

251-300

40

301-350

60

351-400

80

powyżej 400

100

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek, lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w szczególności ze względu na:

1) wysokie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją;

2) wysokie koszty związane z utrzymaniem mieszkania;

3) zdarzenie losowe.

§ 8. Należność za usługi należy wpłacać gotówką do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazany rachunek bankowy lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 10. Traci moc uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Banie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1051).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik do Uchwały Nr XII/110/2016
Rady Gminy Banie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Kalkulacja kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki nad chorym w domu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama