reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/151/11 Rady Gminy Kościan

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Kościan, uchwala co nastepuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 43.547.797 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.496.682 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.051.115 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.612.586 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.551.115 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 46.496.374 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.043.394 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 12.452.980 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Szczegółowe zestawienie inwestycji gminnych przedstawia załącznik nr 5.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.612.586 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.585 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.507.978 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.948.577 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.468.577 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.520.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.468.577 zł., w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.948.577 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.520.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.468.577 zł.

3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 15.000 zł.

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i wydatki majątkowe,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kościan do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 179.000 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 9.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 200.000 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000 zł.,

2) celową w wysokości 167.000 zł.,

- 87.000 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 80.000 zł. - na wypłatę dodatku dla nauczycieli.

§ 11.

Ustala się kwotę 2.500.000 zł., do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz inwestycji gminnych na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kościan na rok 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/151/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama