| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 20 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz.398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 362) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. § 1 . W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Wągrowiec poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 325, poz. 5419), załącznik "Imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Nogalski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/183/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 20 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z przedwczesną i niespodziewaną śmiercią sołtysów w miejscowościach Pawłowo Żońskie i Tarnowo Pałuckie Wójt Gminy Wągrowiec zarządził wybory uzupełniające w tych sołectwach. Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Pawłowo Żońskie, na zebraniu wyborczym w dniu 18 czerwca 2012 roku na sołtysa wsi wybrano Panią Krystynę Cholewińską. Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 14 czerwca w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Tarnowo Pałuckie, na zebraniu wyborczym w dniu 16 lipca 2012 roku na sołtysa wsi wybrano Panią Krystynę Zielke. Z uwagi na przeprowadzone wybory uzupełniające, Rada Gminy Wągrowiec zobowiązana jest wprowadzić zmiany w załączniku, stanowiącym "Imienny wykaz sołtysów wraz z obszarem działania".

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »