| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/172/12 Rady Gminy Słupca

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r, Nr 95 poz. 613, Nr 96,poz.620, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P. z 2012, poz. 587) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupca ustala się w następujących wysokościach:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części (od 1m2 pow. użytkowej) 0,70zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 pow. użytkowej)18,00zł

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 pow. użytkowej)10,65zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1m2 pow. użytkowej)4,63zł

5) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 pow. użytkowej)5,30zł

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 0,5 % wartości

b) pozostałych 2% wartości

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna (od 1 m2 powierzchni)0,80zł

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni)4,51zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 powierzchni),30zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca

§ 3. Traci moc uchwała nr Uchwała Nr XIV/88/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Słupcy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »