reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Gminy Blizanów

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie : określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje

§ 1. Zgodnie z przyjętą na terenie Gminy Blizanów średnią ilością wytworzonych odpadów przez jednego mieszkańca w ciągu miesiąca w wysokości około 30 litrów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:

1. odpady komunalne mokre i suche ;

2. papier i tektura , szkło , metal i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe , odpady ulegające biodegradacji , bioodpady, odpady zielone;

3. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe ( w ilości do 240l na miesiąc), komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrane w selektywny sposób.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej , wielorodzinnej /wielolokalowej/, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Blizanów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Blizanów zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych , oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 4. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze zielonym.

2. Papier , tekturę zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze niebieskim.

3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze żółtym.

4. Odpady ulegające biodegradacji , bioodpady, odpady zielone umieszcza się w worku w kolorze brązowym, a ich odbiór odbywa co najmniej raz w miesiącu.

5. Odpady o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą co najmniej :

a) szkło co najmniej raz na 3 miesiące

b) papier , tektura - co najmniej raz na 3 miesiące

c) tworzywa sztuczne , metale ,opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w miesiącu

§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do zakładów opieki zdrowotnej znajdujących się na terenie Gminy, w których znajdują się pojemniki do zbiórki leków.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Blizanów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Blizanów zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji (w ilości do 240l na miesiąc ), odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Blizanów zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych .

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2˛, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

6. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (w ilości do 240l na miesiąc ) określi harmonogram odbioru podany do publicznej wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Gminę Blizanów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Blizanów zawarła umowę na odebranie albo odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7. Powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin powinny trafić z powrotem do źródła ich dystrybucji sklepów , hurtowni itp.

§ 6. 1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i świadczy usługi zbierania odpadów komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.

2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem lub wjazdem na teren nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Blizanów , umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Blizanów oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady Gminy Blizanów


Jan Wojtyła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama