reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 4 lutego 2014r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej zarządzeniem Nr 122/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 147.798,00 zł tj. do kwoty 27.515.288,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.798,00 zł tj. do kwoty 27.370.288,00 zł

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 147.798,00 zł tj. do kwoty 26.389.470,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.298,00 zł tj. do kwoty 24.652.339,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66.500,00 zł tj. do kwoty 1.737.131,00 zł

3) w § 6 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, tj. do kwoty 786.000,00 zł.

4) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2014;

- dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 zwiększa się o kwotę 69.138,00 zł tj. do kwoty 69.138,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 78.660,00 zł tj. do kwoty 78.66000 zł

5) 5)w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2014:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zwiększa się o kwotę 4.298,00 zł, tj. do kwoty 24.298,00 zł

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł, tj. do kwoty 573.500,00 zł

- dz. 750 rozdz. 75020 § 6300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 5.000,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 239.908,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 49.000,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 503.000,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80103 § 4170 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 3.610,00 zł

- dz. 926 rozdz. 92601 § 2320 zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł, tj. do kwoty 77.000,00 zł

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6620 zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 28.000,00 zł

6) w załączniku Nr 6 - Wykaz zadań majątkowych na rok 2014 wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

a) wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Ks. Marusarza zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł, tj. do kwoty 33.500,00 zł,

b) wprowadza się nowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł , tj. do kwoty 5.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6620 - dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazowa oraz wykonanie przyłącza gazowego zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 28.000,00 zł,

Załącznik Nr 6 - Wykaz zadań majątkowych na rok 2014 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 7 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych

- dz. 750 rozdz. 75020 § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 5.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 2320 - dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie remontu hali sportowej w Strzałkowie zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł, tj. do kwoty 77.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6620 - dotacja celowa przekazywana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową oraz wykonanie przyłącza gazowego zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 28.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXX/263/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 r. prostuje się błędy pisarskie powstałe w trakcie przepisywania uchwały:

1) w § 1 pkt. 6 str. 5 wers 19-20 od góry pomyłkowo wpisano

"-dz. 801 rozdz. 80110 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.172,00 zł, tj. do kwoty 4.000,00 zł"

winno być wpisane

"-dz. 801 rozdz. 80110 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.172,00 zł, tj. do kwoty 2.828,00 zł"

2) w § 1 pkt. 6 str. 7 wers 3-4 od góry pomyłkowo wpisano

"-dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.404,00 zł, tj. do kwoty 44.220,00 zł"

winno być wpisane

"-dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.404,00 zł, tj. do kwoty 42.816,00 zł"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014

1. Dochody budżetu zwiększa o kwotę 147.798,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 147.798,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 147.798,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.298,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 66.500,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

a) wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Ks. Marusarza zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł,

b) wprowadza się nowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł ,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6620 - dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową oraz wykonanie przyłącza gazowego zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł,

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych

- dz. 750 rozdz. 75020 § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 2320 - dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie remontu hali sportowej w Strzałkowie zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6620 - dotacja celowa przekazywana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową oraz wykonanie przyłącza gazowego zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/278/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Wykaz zadań majątkowych na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/278/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2014

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama