Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/206/2014 Rady Gminy Chocz

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Chocz, łańcucha dla Wójta Gminy Chocz i Przewodniczącego Rady Gminy Chocz oraz zasad ich użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej Rada Gminy Chocz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Chocz, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Herbem Gminy Chocz są w polu niebieskim trzy ryby srebrne, które w heraldyce zastępuje się kolorem białym ułożone w rosochę.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę gminy Chocz, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Flagę Gminy Chocz opisana symbolami: herb Gminy bez tarczy, dwoma poziomymi i równoległymi pasami kolorami, tło błękitne z umieszczonym od strony drzewca herbem Gminy Chocz bez tarczy, części swobodnej (od połowy długości do skraju końcowego) podzielona na trzy równe pasy poziomo, pas górny i dolny kolor biały, pas środkowy kolor błękitny.

§ 3. 1. Ustanawia się pieczęć Gminy Chocz, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pieczęć Gminy Chocz ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu gminy z majuskulnym napisem otokowym: GMINA CHOCZ.

§ 4. 1. Ustanawia się łańcuch, Wójta Gminy Chocz i Przewodniczącego Rady Gminy Chocz których wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Łańcuch Wójta Gminy Chocz, którego symbol stanowi herb Gminy Chocz połączony łańcuchem.

3. Ustanawia się Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Chocz, którego symbol stanowi herb Gminy Chocz połączony łańcuchem.

§ 5. Zasady używania herbu, flagi, pieczęci Gminy Chocz oraz łańcucha Wójta Gminy Chocz i Przewodniczącego Rady Gminy Chocz określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc § 6 oraz załącznik nr 2 uchwały Nr VIII/41/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Chocz.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chocz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady


mgr Jan Woldański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/206/2014
Rady Gminy Chocz
z dnia 19 marca 2014 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/206/2014
Rady Gminy Chocz
z dnia 19 marca 2014 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/206/2014
Rady Gminy Chocz
z dnia 19 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/206/2014
Rady Gminy Chocz
z dnia 19 marca 2014 r.
Zalacznik4.png


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/206/2014
Rady Gminy Chocz
z dnia 19 marca 2014 r.

Zasady używania herbu, flagi, pieczęci Gminy Chocz oraz łańcucha Wójta Gminy Chocz
i Przewodniczącego Rady Gminy Chocz.

§ 1. 1 Herb, flaga, pieczęci Gminy Chocz oraz łańcuch Wójta Gminy Chocz i Przewodniczącego Rady Gminy Chocz stanowią własność Gminy.

2. Herb i flaga Gminy mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

3. Herb gminy może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem graficznym ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1 Herb Gminy może być używany przez organy Gminy i jednostki organizacyjne Gminy do celów związanych z realizacja zadań statutowych.

2. Prawo nieodpłatnego używania herbu Gminy przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przysługuje im z mocy niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podmioty nie wymienione w § 2 ust. 1 mogą używać herbu Gminy po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy w formie umowy określającej warunki używania herbu Gminy oraz jego odpłatności.

2. Wykorzystanie herbu Gminy nie może być sprzeczne z umową.

3. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu Gminy używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub przez inne działanie naraża na szkodę dobre imię Gminy.

§ 4. 1. Wójt Gminy, wyrażając szczególne uznanie dla osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów gospodarczych, instytucji społeczno -kulturalnych i charytatywnych, prowadzących działalność leżącą w szczególnym interesie Gminy, jej mieszkańców lub wiążących się z jej historią, może wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z herbu Gminy przez te osoby.

§ 5. 1. Wójt Gminy może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagę Gminy w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy na szkodę.

§ 6. 1. Flagę Gminy umieszcza się z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych, regionalnych i lokalnych na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedzibę Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§ 7. 1. Pieczęciami urzędowymi Gminy Chocz mogą być sygnowane stosowne dokumenty urzędowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Prawo noszenia łańcucha jako symbolu władzy wykonawczej przysługuje Wójtowi Gminy Chocz kolejnych kadencji, wybranych w demokratycznych wyborach.

2. Nowo wybrany Wójt otrzymuje łańcuch od Przewodniczącego Rady ( lub Komisarza Komisji Wyborczej, lub najstarszego stażem Radnego) podczas sesji, na której następuje jego zaprzysiężenie. Po złożeniu ślubowania samodzielnie go zakłada.

3. Łańcuch Wójta Gminy Chocz noszony jest w czasie wyjątkowych uroczystości o charakterze lokalnym, państwowym lub międzynarodowym. Dotyczy to:

- wszelkich świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, uroczystości szczebla wojewódzkiego i powiatowego,

- uroczystych sesji Rady Gminy w Choczu, w tym sesji inauguracyjnych oraz kończących kadencje,

- sesji Rady Gminy, na których wręczane są odznaczenia państwowe oraz tytuły,

- przyjmowania w gminie osób pełniących wysokie funkcje samorządowe, państwowe, itp.

- udziału lub osobistego prowadzenia uroczystości ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Choczu,

- innych powodów, które Wójt uzna za istotne.

4. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Wójta Gminy Chocz nie jest używany, jest deponowany u Sekretarza gminy, który odpowiada za jego zabezpieczenie.

5. Podczas zwykłych sesji Wójt nie używa łańcucha.

6. Każdy kolejny Wójt Gminy Chocz odpowiedzialny jest za:

- Bezpieczne przechowywanie łańcucha,

- Właściwą jego eksploatacje i konserwacje,

- Realizację drobnych napraw w sytuacji konieczności ich wykonywania.

§ 9. 1. Łańcuch z herbem gminy jest insygnium władzy Przewodniczącego Rady Gminy, używanym podczas każdej sesji Rady Gminy.

2. Łańcuch nakładany jest przewodniczącemu Rady Gminy na sesji, podczas której następuje jego zaprzysiężenie. Łańcuch Przewodniczącemu nakłada Radny senior. Nałożenie Łańcucha jest formalnym aktem objęcia funkcji przez Przewodniczącego Rady Gminy. Po zakończeniu ostatniej sesji rady w kadencji, Przewodniczący zdejmuje łańcuch i składa go na ręce Radnego seniora.

3. Łańcuch zakłada Przewodniczący Rady Gminy wobec zebranych Radnych, bezpośrednio po rozpoczęciu obrad. Moment ten jest formalnym aktem objęcia przewodniczenia obradom przez Przewodniczącego.

4. Po zakończeniu obrad Przewodniczący zdejmuje łańcuch, co jest formalnym aktem zakończenia obrad Rady Gminy.

5. Przewodniczący nosi łańcuch podczas uroczystości, gdy występuje in gremio lub w imieniu Rady Gminy.

6. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy nie jest używany ( okres między sesjami, okres między kadencjami itp. ), jest deponowany u Sekretarza gminy, który odpowiada za jego zabezpieczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe