| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/527/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje :

§ 1

W Statucie Gminy Swarzędz przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/125/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swarzędz (Dz.U. Woj.Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2004r., Nr 21, poz.613), wprowadza się następujące zmiany :

1. § 8 ust.1 i 4 otrzymują brzmienie :

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał rozsyła się Radnym pocztą elektroniczną lub listami poleconymi lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską :

a) na 7 dni przed terminem - w przypadku zwykłej sesji,

b) na 10 dni przed terminem - w przypadku sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, wykonaniu budżetu lub Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Swarzędz.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał może także być odebrane osobiście przez Radnego w Biurze Rady, za potwierdzeniem odbioru.

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu sesji powinno być także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 5 dni przed sesją."

2. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie :

Sekretarza obrad wskazuje Przewodniczący Rady spośród radnych."

3. §12 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie :

interpelacje i odpowiedzi na interpelacje,"

zapytania i wolne głosy,"

4. W § 15 ust. 2, po pkt c, dodaje się pkt d i e w brzmieniu:

"d) zakończenie dyskusji,

e) ogłoszenie przerwy."

5. "§ 19 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie :

Uchwały są sporządzane co najmniej w 5 oryginalnych egzemplarzach i ewidencjonowane w rejestrze uchwał oraz przechowywane wraz z protokołami sesji."

Uchwały w postaci papierowej podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Uchwały w formie dokumentu elektronicznego Przewodniczący Rady lub jego zastępca opatrują bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym."

6. § 22 otrzymuje brzmienie :

"1) Rada Miejska podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2) Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady oznajmia, że Rada Miejska przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem radnych przez Przewodniczącego Rady do głosowania.

3) Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń elektronicznych do głosowania. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady, przeliczając głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"

4) W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie wyłącznie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarza obrad.

5) Przy obliczaniu głosów Przewodniczący Rady korzysta z pomocy sekretarza obrad lub urządzenia do głosowania.

6) Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

7) W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada Miejska może dokonać reasumpcji głosowania. Rada Miejska rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek co najmniej 3 radnych lub na zarządzenie Przewodniczącego Rady. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie."

7. W § 23 uchyla się ust.6.

8. § 30 ust.1 zdanie 2 otrzymuje brzmienie :

Klub powinien liczyć co najmniej 3 Radnych, przy czym radny może być członkiem tylko

jednego klubu."

9. § 39 ust.3 otrzymuje brzmienie :

Z zastrzeżeniem § 48 ust. 2 Statutu, Radny obowiązany jest być członkiem dwóch komisji stałych."

10. § 47 otrzymuje brzmienie :

Komisjami stałymi Rady Miejskiej są :

1. Komisja Rewizyjna, działająca na zasadach i w zakresie określonym w ustawie,

2. Komisja Budżetowa, której przedmiotem działania jest :

a) opiniowanie projektu budżetu Gminy,

b) opiniowanie sprawozdań finansowych,

c) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,

d) kontrola wykonania budżetu,

e) kontrola finansowa realizowanych inwestycji,

f) opiniowanie kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy,

g) opiniowanie projektów lub propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych,

h) opiniowanie spraw dotyczących środków zewnętrznych.

3. Komisja Gospodarki działająca w zakresie:

a) polityki gospodarczej Gminy,

b) infrastruktury drogowej,

c) zagospodarowania przestrzennego,

d) spraw komunalnych,

e) lokalnego transportu zbiorowego.

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu działająca w zakresie:

a) oświaty,

b) kultury,

c) sportu i kultury fizycznej,

d) promocji Gminy,

e) organizacji pozarządowych.

5. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi działająca w zakresie:

a) spraw związanych z ekorozwojem,

b) środowiska,

c) gospodarki rolnej,

d) działalności samorządu wiejskiego.

6. Komisja Spraw Społecznych działająca w zakresie:

a) spraw rodziny,

b) ochrony zdrowia,

c) pomocy społecznej,

d) przeciwdziałania bezrobociu,

e) bezpieczeństwa publicznego.

7. Komisje Rady Miejskiej liczą od 5 do 9 członków."

11. § 48 otrzymuje brzmienie :

Członkowie stałych komisji Rady Miejskiej mają obowiązek :

a) czynnego uczestniczenia w posiedzeniach, pracach komisji i zespołów,

b) zachowania w tajemnicy informacji, które zgodnie z prawem podlegają ochronie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

c) wykonywania kontroli w sposób kolegialny, wszechstronny i obiektywny oraz nienaruszający dóbr osobistych osób których dotyczyła kontrola.

2. Przewodniczący Rady może być członkiem stałej komisji Rady Miejskiej."

11. W § 49 uchyla się ust.2.

12. W § 64 uchyla się ust. 1-3.

13. W § 69 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

Rada Miejska może ustanowić dany rok rokiem osoby albo wydarzenia."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z tym że § 1 ust.10 uchwały wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2014r.


Uzasadnienie

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy, w tym do dokonywania zmian w tym statucie.

Obowiązujący Statut Gminy Swarzędz został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/125/2003 Rady Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Swarzędz (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r., Nr 21, poz. 613). Podjęcie działań w celu jego nowelizacji wynika w szczególności z potrzeby zmian zaproponowanych przez członków doraźnej Komisji do spraw Statutu gminy (tzw. Komisji Statutowej). Komisja ta została powołana z inicjatywy Rady Miejskiej w Swarzędzu w związku z koniecznością dostosowania obecnego Statutu do obecnych i zaktualizowanych potrzeb Gminy.

Przy pracach nad zmianami Statutu uznano, iż nowelizacja winna dotyczyć w szczególności: formy zawiadomień o zwołaniu sesji rady miejskiej; porządku obrad na sesjach rady miejskiej; sposobu prowadzenia dyskusji nad uchwałami; trybu głosowania nad uchwałami; reguł racjonalizujących zespołową pracę radnych; archiwizacji uchwał; obniżenia limitu osobowego przy tworzeniu klubów radnych; oraz ilości i kompetencji stałych komisji Rady Miejskiej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »