| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/15 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Osiek Mały oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Osiek Mały zgodnie z opisem: w czerwonym polu tarczy złota wiązka zboża ułożona w kształt litery „U” zakończony sześcioma kłosami, po trzy z każdej strony. Na wiązce położony miecz sztychem do góry. Głownia srebrna, rękojeść złota.

2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Osiek Mały zgodnie z opisem: flagę stanowi prostokątny płat materiału w proporcjach 5:8 barwy czerwonej z żółtym obrabowaniem, na którym centralnie ułożone jest godło gminy.

2. Wzór graficzny flagi określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustanawia się banner Gminy Osiek Mały zgodnie z opisem: banner jest pochodną flagi, w układzie wertykalnym.

2. Wzór graficzny banneru określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Osiek Mały zgodnie z opisem: sztandar stanowi dwustronny płat materiału. Strona główna (pra-wa) wyobraża na czerwonym płacie godło Rzeczpospolitej Polskiej. Strona odwrotna barwy białej z centralnie położonym herbem gminy. Nad herbem napis GMINA, pod herbem –OSIEK MAŁY. Głowicę sztandaru stanowi miecz wywiedziony z godła gminy Osiek Mały.

2. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik nr 4,5,6 do uchwały.

§ 5. 1. Ustanawia się pieczęcie urzędowe Gminy Osiek Mały, Rady Gminy Osiek Mały ,Wójta Gminy Osiek Mały zgodnie z opisem :pieczęć gminy średnicy 36 mm stanowi godło gminy, wokół którego otok z napisem: Gmina Osiek Mały z dywizorem w kształcie krzyża na godzinie 12. Podobnie skonstruowane są pieczęcie Wójta Gminy Osiek Mały i Rady Gminy Osiek Mały. Tożsame jest godło. Zmienia się legenda w zależności komu przypisana jest pieczęć.

2. Wzór graficzny pieczęci Gmina Osiek Mały, Rada Gminy Osiek Mały i pieczęci Wójt Gminy Osiek Mały określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6. 1. Zasady używania herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Osiek Mały są symbolami społeczności lokalnej gminy Osiek Mały.

2. Herb, flaga, banner, sztandar i pieczęcie Gminy Osiek Mały stanowią własność Gminy Osiek Mały i podlegają ochronie prawnej.

3. Herb, flaga, banner, sztandar i pieczęcie mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć, szacunek oraz powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Gminy Osiek Mały.

4. Herb, flaga, banner, sztandar i pieczęcie mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 7. 1. Prawo do używania herbu gminy Osiek Mały w celach urzędowych i promocyjnych na mocy niniejszej uchwały przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy.

2. Herb gminy jako symbol tożsamości może być umieszczany w szczególności:

1) na budynkach i pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy a także jednostek organizacyjnych gminy,

2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta Gminy Osiek Mały oraz jednostki organizacyjne gminy,

3) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Osiek Mały,

4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych,

5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,

6) na urzędowych tablicach i słupach usytuowanych w Gminie,

7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.

3. Rozpowszechnianie i używanie herbu gminy przez inne podmioty niż określone w ust. 1, w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Osiek Mały, określającej sposób i cel używania herbu.

4. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zawierający opis celu, do którego używany będzie herb i przedłożenie do akceptacji sposobu wykorzystania herbu (np. wzoru druku, projektu graficznego przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb itp.).

5. Wójt Gminy przed udzieleniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku o podanie innych szczegółowych informacji. Nie uzupełnienie wniosku w określonym przez Wójta terminie skutkuje nie udzieleniem zgody.

6. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu gminy wykorzystuje go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.

7. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu.

§ 8. 1. Flaga Gminy Osiek Mały może być wywieszana (podnoszona) przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę władz gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych obiektach gminnych, w miejscach publicznych, a także przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, których siedziby znajdują się na terenie gminy Osiek Mały, samodzielnie lub łącznie z flagą państwową z okazji uroczystości lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich podniosłego charakteru, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wójta Gminy, jednakże z należytym poszanowaniem.

2. Flaga może być używana z innych okazji oraz w innym celu niż wskazana w ust. 1 za zgodą Wójta Gminy. Przepisy § 7 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.

3. Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości.

4. W przypadku eksponowania flagi gminnej z innymi flagami należy zachować następującą hierarchię: flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga innego państwa, flaga województwa, flaga powiatu, flaga gminy, flaga Unii Europejskiej, flaga organizacji ogólnopolskiej, flaga organizacji międzynarodowej, flaga służbowa (np. policji, straży pożarnej itp.), flaga firmowa (instytucji, organizacji, szkoły, klubu sportowego, itp.), flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą) i tak:

1) w przypadku wywieszenia dwóch lub czterech flag o różnym stopniu ważności, flaga uprzywilejowana (o najwyższym stopniu w hierarchii) zajmuje pozycję skrajną na lewo z perspektywy patrzącego,

2) odstępstwem od zasady pierwszeństwa lewej strony jest wywieszenie trzech flag o różnym stopniu ważności, wówczas flagę o najwyższym stopniu ważności umieszcza się w środku, niższy w hierarchii z jej lewej strony, a najniższy w hierarchii z prawej strony.

5. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza.

§ 9. 1. Sztandar Gminy jest symbolem Gminy przechowywanym w sali obrad Rady Gminy.

2. Sztandar Gminy jest uroczyście wystawiony w sali w czasie obrad Rady Gminy oraz noszony przed nią w czasie wystąpień in gremio lub gdy jest reprezentowana przez jej przedstawiciela.

3. Używanie sztandaru w sytuacjach przewidzianych niniejszym regulaminem wymaga powołania spośród Radnych Rady Gminy pocztu sztandarowego, składającego się z trzech osób.

4. Poczet sztandarowy w sytuacjach wymagających obecności sztandaru nosi białe rękawiczki i szarfę przez lewe ramię w barwach narodowych .

5. Poczet sztandarowy w sytuacjach wymagających obecności sztandaru wprowadza i wyprowadza sztandar zgodnie z zasadami ceremoniału sztandarowego.

§ 10. 1. Pieczęciami urzędowymi Gminy Osiek Mały mogą być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pieczęciami mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe m.in. takie jak:

1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy gminy Osiek Mały,

2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy gminy Osiek Mały,

3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania

3. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma okolicznościowego lub ozdobnego po lewej stronie arkusza.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

IMG01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

IMG 02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

IMG 03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

IMG 04

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

IMG 05

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

IMG 06

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

IMG 07

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 18/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.cdr

Osiek Mały

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »