reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/122/15 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Gostyń.

I. Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego placówkę oświatową.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Urzędu Miejskiego w Gostyniu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres placówki oświatowej;

3) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

4) typ i rodzaj placówki oświatowej;

5) planowaną liczbę uczniów;

6) nazwę i numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który będzie przekazywana dotacja.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu, szkole i innej formie wychowania przedszkolnego, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niepublicznych przedszkolach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji miesięcznej w czerwcu.

3. Wzór informacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

4. Wzór informacji miesięcznej dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Dotacja, której wysokość jest uzależniona od ustalonych lub przewidzianych w budżecie gminy Gostyń wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia placówki, jest obliczana na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany roku budżetowy ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

6. Dotacja, której wysokość jest uzależniona od kwot części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminie Gostyń na dany rok budżetowy na jednego ucznia placówki, wypłacana jest według stawek z poprzedniego roku budżetowego do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy.

7. Dla obliczenia podstawy dotacji przyjmuje się następującą liczbę uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - w oparciu o dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku szkolnego dotyczącego ww. okresu tj. roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego - w oparciu o dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku szkolnego dotyczącego ww. okresu tj. roku kalendarzowego, w którym dotacja została udzielona.

II. Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b i 1d ustawy o systemie oświaty, może otrzymać na każdego ucznia z budżetu gminy Gostyń dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Niepubliczne przedszkole, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Gostyń, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c i 1d ustawy o systemie oświaty, może otrzymać dotację z budżetu gminy Gostyń na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gostyń.

III. Tryb rozliczania udzielonej dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji oraz termin i sposób rozliczenia dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który została otrzymana dotacja.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym kwartale dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone.

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

5. Placówka zobowiązana jest w szczególności do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy Gostyń;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy Gostyń w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

IV. Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gostyniu mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Gostyń, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej placówki jest dowód osobisty oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej placówki.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLI/602/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu


Grzegorz Skorupski


Załącznik do Uchwały Nr IX/122/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 września 2015 r.

Gostyń, dnia ………………….

…………………………………

Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o liczbie uczniów
w miesiącu …………………… 20….. roku

Liczba uczniów w miesiącu …………………….. 20…… roku uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………

a) w tym niepełnosprawnych uczniów: …….

b) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: …….

c) w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami gminy Gostyń: …….

Wykaz uczniów będących mieszkańcami innych gmin:

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Adres zamieszkania

1.

2.

….……………………………………

(podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/122/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 września 2015 r.

Gostyń, dnia ………………….

…………………………………

Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o liczbie uczniów
w miesiącu …………………… 20….. roku

Liczba uczniów w miesiącu …………………….. 20…… roku uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………

a) w tym w klasie I / semestrze I: …….

b) w tym w klasie II / semestrze II: …….

c) w tym w klasie III / semestrze III: …….

d) w tym w klasie IV / semestrze IV: …….

e) w tym w klasie V / semestrze V: …….

f) w tym w klasie VI / semestrze VI: …….

g) w tym w oddziale dwujęzycznym: ……

h) w tym w oddziale integracyjnym: …….

i) w tym w oddziale sportowym: …….

j) w tym niepełnosprawnych uczniów: …….

k) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: …….

….……………………………………

(podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/122/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 września 2015 r.

Gostyń, dnia ………………….

Rozliczenie z wykorzystania dotacji
za …….. kwartał 20 ……. roku

Dane o organie prowadzącym

Nazwa:

Adres:

Dane o placówce oświatowej

Nazwa:

Adres:

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

Wyszczególnienie

Kwota

1

Kwota dotacji otrzymana od początku roku

2

Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku

3

Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w miesiącu rozliczeniowym

Poz.

Rodzaj wydatku

Kwota

1

Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej

2

Wydatki na wynagrodzenie administracji placówki

3

Wydatki na wynagrodzenie obsługi placówki

4

Wydatki na zakup usług dydaktycznych

5

Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych

6

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

7

Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych

8

Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla placówki

9

Wydatki na utrzymanie budynku placówki (z wyjątkiem wymienionych w poz. 5 i 8)

10

Wydatki na wyposażenie placówki

11

Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi

12

Wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką społeczną uczniów

13

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych placówki

14

Wydatki związane z rzeczową obsługą placówki niewymienione w poz. 4-13

Suma

Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie

Lp.

Rodzaj dokumentu (np. faktura / rachunek / lista płac / umowa)

Dokument z dnia

Nr dokumentu

Poz. z tabeli Rodzaj wydatku

Wartość z dokumentu brutto

Kwota rozliczona z dotacji dla danej placówki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Suma

…………………………………

(podpis składającego rozliczenie)


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/122/15

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 3 września 2015 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późniejszymi zmianami) na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 roku dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 roku dzieciom trzyletnim, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego. Gmina, która nie zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania wychowania przedszkolnego. Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa w art. 90 odpowiednio ust. 1b lub ust. 1c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert będą od dnia 1 września 2015 roku otrzymywały dotację w wysokości określonej w niniejszej uchwale.

Dlatego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu


Grzegorz Skorupski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama