| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 3; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3, 6 ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 roku zmienionej, Uchwałą Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.805.099,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.448.459,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 356.640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający "wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.701.249,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.441.101,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.260.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.754.420,75 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 849.890 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.904.530,75 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załączniki nr 9 i 10 do uchwały budżetowej określające dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 76.403,52 zł,

2) celowe w wysokości 985.847,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu powiatu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budzetu powiatu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody na zadania z zakresu ochrony srodowiska


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na zadania z zakresu ochrony srodowiska


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Rezerwy ogólne i celowe


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/58/2015

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 30 września 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.424.861,56 zł, po zmianie

wynosi 45.805.099,56 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 358.598 zł, które po zmianach wynoszą 45.448.459,56 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21.640 zł, które po zmianach wynoszą 356.640 zł.

1. Dochody własne powiatu

1.1. Dochody bieżące, z tego:

a) pozostałe dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.16.2015.D z dnia 10 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 6.659 zł z tytułu obciążenia nieruchomości Powiatu Chodzieskiego (działki nr 1732/8) prawem przychodu i przejazdu oraz służebnością przesyłu,

- ZSP nr KS.3020.13.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 152 zł z tytułu najmu miejsca pod reklamę,

- ZSL-G nr 16/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 530 zł z tytułu czynszu najmu oraz opłat za media.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-III.3026.4.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 3.965 zł z tytułu oszczędności po zrealizowaniu zadania planowanego na organizację szkolenia obronnego dla powiatu Chodzieskiego, Pilskiego, Złotowskiego i Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-5/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody o kwotę 283.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

Rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.6.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 43.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.6.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 21.000 zł z tytułu odsetek od zakładanych lokat terminowych oraz od środków na rachunkach budżetu z powodu obniżki bankowych stóp procentowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3020.13.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.144 zł z tytułu dodatkowych umów najmu na cele oświatowe,

- ZSL-G nr 16/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 63 zł z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3020.13.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 246 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe,

- CEZ nr DF 3012-10/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.066 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.13.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 550 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży posiłków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/21/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.750 zł z tytułu wypływów od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i zwiększenia o kwotę 9.030 zł z tytułu procentowego udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/21/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 4.879 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, a także z procentowego udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/21/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 27 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracownika.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK 3012-25/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejsza się o kwotę 2.900 zł z tytułu darowizn.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.09.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 35.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków MOS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 7.404 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.2. Dochody majątkowe, z tego:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr GN.3026.16.2015.D z dnia 10 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 21.640 zł z tytułu sprzedaży działek położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego 2.

2. Dotacje celowe, z tego:

2.1. Dochody bieżące, z tego:

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 27 lipca 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 25.655 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z zakwalifikowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży do dofinansowania w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".

b) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 3.560 zł, z tytułu niższych niż zakładano na etapie planowania rocznych wpływów środków z ARMiR na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia.

c) Dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.5.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 15.850 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu.

d) Dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej znajdujących się na terenie naszego powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.5.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 12.580 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej znajdujących się na terenie naszego powiatu.

3. Subwencje, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.321.011,37 zł, po zmianie

wynosi 46.701.249,37 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 210.238 zł, które po zmianach

wynoszą 44.441.101,37 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 170.000 zł, które po zmianach

wynoszą 2.260.148 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 350.875 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

27.699.586 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 371.468 zł. Plan po zmianie w grupie

wynosi 11.886.891,53 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.870 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.371.420,75 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.560 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

1.732.658 zł.

5) Obsługa długu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.500 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

341.000 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.260.148 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.560 zł w związku z niższymi niż zakładano na etapie planowania rocznymi wydatkami na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.754 zł - szczegółowy opis zadania w rozdz. IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.20.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.002 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie sprzątaczki obsługującej Wydział Dróg Powiatowych oraz na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.315 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (przeniesiono plan z rozdziału 75020),

- AI.III.3041.116.2015 z dnia 1 września 2015 roku zwiększa się grup świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 43 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracownika Wydziału Dróg Powiatowych oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 528 zł z przeznaczeniem na przeglądy oraz wymianę gaśnic ppoż w budynkach Wydziału Dróg Powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 188 zł i zwiększenia o kwotę 100 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.20.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.402 oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.515 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zadań w poszczególnych rozdz. (przeniesiono plan do rozdz. 60014),

- AI.III.3041.116.2015 z dnia 1 września 2015 rok zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 43 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 528 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zadań w poszczególnych rozdz. (przeniesiono plan do rozdz. 60014).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.5.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł za świadczenie usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT,

- ZP.3021.4.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.454 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po opracowaniu częściowego raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu dotyczącego budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu pn. "Zarządzanie energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej".

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-III.3026.5.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.965 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po zrealizowaniu szkolenia obronnego dla pracowników administracji samorządowej, zespolonej i niezespolonej z powiatów: Chodzieskiego, Pilskiego, Złotowskiego i Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.4.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 53.000 zł z tytułu zwrotu nadpłat za karty pojazdu wydane w latach 2004 - 2006.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.5.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków na obsługę długu o kwotę 130.500 zł w związku z faktem, iż nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, a także w związku z obniżką stóp procentowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmienia się poziom rezerw w celu zachowania równowagi budżetowej, które po zmianach wynoszą 1.062.251,02 zł, z tego:

- Ogólna 76.403,52 zł,

- Majątkowa 0 zł,

- Ochrona środowiska 0 zł,

- Odprawy i nagrody jubileuszowe 59.710 zł,

- Oświatowa 851.137,50 zł,

- Pomoc społeczna 0 zł,

- Zarządzanie kryzysowe 75.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 2.180 zł (ZSL-G) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.09.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami za dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.599 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 1.300 zł (MOS) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.14.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 446 zł z przeznaczeniem na media.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 11.074 zł (z tego: I LO - 4.984 zł, ZSP - 5.000 zł, ZSL-G - 1.090 zł) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.14.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.526 zł z przeznaczeniem na media.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 1.387 zł (ZSL-G) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 297 zł (ZSL-G) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3020.14.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 246 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- CEZ nr DF 3012-10/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.066 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.14.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.14.15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na media.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 62 zł (z tego: I LO - 16 zł, ZSL-G - 46 zł) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/20/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 25.655 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (jedna osoba na okres 12 m-cy, a dwie na okres 5 m-cy) w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej",

- Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.6.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 21.870 zł na utrzymanie dzieci z Powiatu Chodzieskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telefonicznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK 3012-25/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.900 zł w związku z rezygnacją z zakupu materiałów i wyposażenia na rzecz pracowni MDK.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.09.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 22.000 zł i zwiększenia o kwotę 5.401 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 3.700 zł (MOS) w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 190.000 zł, z tego zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- ZP.3021.4.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku o kwotę 40.000 zł,

- AI.III.3041.116.2015 z dnia 1 września 2015 roku o kwotę 125.650 zł,

- OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku o kwotę 24.350 zł (FOŚ)

z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego". Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.309 zł i zmniejszenia o kwotę 10.692 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Szczegółowy opis zadania w rozdz. IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 24.350 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

III. Wydatki majątkowe (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę 20.000 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Inwestycja pn. "Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego"

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł, z tego zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- ZP.3021.4.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku o kwotę 40.000 zł na wykonanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020,

- AI.III.3041.116.2015 z dnia 1 września 2015 roku o kwotę 125.650 zł,

- OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku o kwotę 24.350 zł (FOŚ)

Zakres rzeczowy 2015 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno - prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Natomiast w latach 2017 i 2018 planuje się rzeczową realizację zadania tj. roboty budowlane. Inwestycja ta obejmuje: budynki DDz w Szamocinie, budynki położone w Chodzieży tj. C Starostwa Powiatowego, I LO, DPS, PUP, MDK oraz budynek MOS w Studzieńcu. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 4.190.000 zł, z tego: zakładane dofinansowanie 85% tj. 3.561.500 zł oraz wkład własny powiatu 628.500 zł (w tym: w 2015 roku 190.000 zł, a w 2017 roku 200.000 zł oraz w 2018 roku 238.500 zł).

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i ujęte w WPF w latach 2015, 2017-2018 (Wydział AI, ZP i OS).

IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowisk a (zmiany prezentowane w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały)

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 7.404 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.754 zł w związku z niższą stawką za opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów położonych na terenie gminy Chodzież, Szamocin i Margonin.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę na ochronę środowiska o kwotę 4.500 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OS.3026.18.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.309 zł z przeznaczeniem na zakup książek, publikacji oraz na nagród dla uczestników Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski i zmniejszenia o kwotę 10.692 zł w związku z oszczędnościami na wykonaniu materiałów w zakresie edukacji ekologicznej, a także brakiem potrzeby opracowania analiz i dokumentacji dotyczącej jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska oraz wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 24.350 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego". Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »