reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/340/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Środa Wielkopolska § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny wynosi 10,00 złotych miesięcznie na mieszkańca.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób selektywny jest wyższa i wynosi 12,00 złotych miesięcznie na mieszkańca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/263/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/340/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Zgodnie z dyspozycją art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), Rada Miejska w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

Uchwałą Nr V/49/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalono stawki takiej opłaty. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, należna opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, określonej w niniejszej uchwale. Wysokość opłaty ustalono na 9 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny i na 10 zł w przypadku nie zbieranych selektywnie.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługa administracyjna tego systemu w tym m.in. druk książeczek opłat, wynagrodzenia pracowników zajmujących się ewidencją deklaracji i wpłat za odpady komunalne oraz sprawozdawczością i egzekucją opłaty.

Przy obowiązujących obecnie stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2016r. W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania systemu na terenie Gminy Środa Wielkopolska, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów. Przy ustalaniu stawek opłaty Rada Miejska Środy Wielkopolskiej kierowała się założeniem, iż docelowo każdy mieszkaniec gminy będzie segregował odpady komunalne. Powyższe wynika z faktu, iż ustawa o utrzymaniu czynności i porządku w gminach narzuca na gminy obowiązki osiągnięcia w kolejnych latach coraz wyższych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dlatego należy dokonać wszelkich starań aby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów. Ponadto zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny powoduje zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, których przetwarzanie i składowanie stanowi jeden z głównych czynników kosztotwórczych systemu gospodarowania odpadami.

W wyniku przeprowadzenia analizy stwierdzono, że w celu zapewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w roku 2016, konieczne jest zwiększenie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami w następujący sposób:

- z 9 zł na 10 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,

- z 10 zł na 12 zł w przypadku odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

To zróżnicowanie i zwiększenie stawki w przypadków odpadów zbieranych nieselektywnie ma być motywujące i stanowić zachętę do podjęcia trudu segregacji odpadów przez mieszkańców naszej gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama