| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz.U.2014 r. poz.849, z 2015r. poz. 528, poz. 774), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.2015 r. poz.613, poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata targowa pobierana jest codziennie, w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wpłat ww. opłaty można także dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Kępno, prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Kępnie Nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

2. Określa się inkasentów opłaty targowej:

1) na terenie miasta Kępna oraz podczas festynów organizowanych na terenie miasta
Kępna - Projekt Kępno sp. z o.o. z siedzibą ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno

2) na terenie sołectwa Borek Mielęcki - sołtysa wsi Borek Mielęcki Jana Paradowskiego, zam. Borek Mielęcki,

3) na terenie sołectwa Domanin - sołtysa wsi Domanin Zenona Fiołkę , zam. Domanin,

4) na terenie sołectwa Kierzenko - sołtysa wsi Kierzenko Bernadeta Solecka, zam. Kierzenko,

5) na terenie sołectwa Kierzno - sołtysa wsi Kierzno Ewę Pastusiak, zam. Kierzno,

6) na terenie sołectwa Kliny - sołtysa wsi Kliny Macieja Bacińskiego, zam. Kliny,

7) na terenie sołectwa Krążkowy - sołtysa wsi Krążkowy Jana Blabusia, zam. Krążkowy,

8) na terenie sołectwa Mechnice - sołtysa wsi Mechnice Stanisława Szmatę, zam. Mechnice,

9) na terenie sołectwa Mikorzyn - sołtysa wsi Mikorzyn Adama Tęsiorowskiego, zam. Mikorzyn,

10) na terenie sołectwa Myjomice - sołtysa wsi Myjomice Monikę Kaczmarek, zam. Myjomice,

11) na terenie sołectwa Olszowa - sołtysa wsi Olszowa Grzegorza Berskiego, zam. Olszowa,

12) na terenie sołectwa Osiny - sołtysa wsi Osiny Andrzeja Gabrysia, zam. Osiny,

13) na terenie sołectwa Ostrówiec - sołtysa wsi Ostrówiec Ewę Wrzyszcz, zam. Ostrówiec,

14) na terenie sołectwa Przybyszów - sołtysa wsi Przybyszów Zbigniewa Gajdę, zam. Przybyszów,

15) na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie - sołtysa wsi Pustkowie Kierzeńskie Zofię Chmiel, zam. Pustkowie Kierzeńskie,

16) na terenie sołectwa Rzetnia - sołtysa wsi Rzetnia Stanisława Urbaniaka, zam. Rzetnia

17) na terenie sołectwa Szklarka Mielęcka- sołtysa wsi Szklarka Mielęcka Agatę Sikorę, zam. Szklarka Mielęcka,

18) na terenie sołectwa Świba - sołtysa wsi Świba Piotra Baraniaka, zam. Świba,

19) na terenie osiedla Hanulin - przewodniczącego zarządu Osiedla Hanulin Franciszka Trąpczyńskiego, zam. Hanulin,

3. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 65 %
pobranych opłat.

§ 3. 1. Wpływy z opłaty targowej przekazywane są przez inkasentów określonych w § 2 ust. 2 do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Kępno, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 100 % pobranych opłat.

2. Inkasenci zobowiązani są do wpłacania pobranych opłat targowych w sposób, o którym mowa w ust. 1, w terminie do trzeciego dnia roboczego następującego po upływie tygodnia,
w którym pobrano opłatę.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 6. 1. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie i tablicach ogłoszeń w Hanulinie oraz poszczególnych wsiach sołeckich Gminy Kępno

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kepnie


mgr inż. Andrzej Stachowiak


Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/ 106 /2015

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały artykułem ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, do kompetencji rady gminy należy zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. Opłata targowa pobierana jest codziennie, w dniu prowadzenia sprzedaży, natomiast wpływy z opłaty targowej przekazywane są przez inkasentów do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie lub na rachunek bankowy Gminy Kępno w wysokości 100% pobranych opłat w terminie do trzeciego dnia roboczego następującego po upływie tygodnia, w którym pobrano opłatę. Poboru opłaty targowej na terenie miasta Kępna oraz podczas festynów organizowanych na terenie miasta Kępna dokonuje w drodze inkasa Projekt Kępno sp. z o.o., natomiast na obszarze sołectw Gminy Kępno poboru opłaty targowej dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych wsi. Ustalone wynagrodzenie z tego tytułu to 65% kwoty pobranych opłat. Podjęcie uchwały podyktowane jest zmianą sołtysów w niektórych sołectwach co pociąga za sobą konieczność zmiany inkasentów.

Mając powyższe na względzie projekt uchwały uważa się za zasadny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »