| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/15 Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne
i osoby prawne, założone po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gostyńskiego.

2) osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne, prowadzące szkołę;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Gostyński;

5) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki określone w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

6) dotacji - dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony do organu dotującego, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Kwota dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje
na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Gostyński.

2. Kwota dotacji na każdego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w których uczestnictwo potwierdził własnoręcznym podpisem, przysługuje w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Gostyńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujący szkoły danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę we wniosku o udzieleniu dotacji w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia danego roku.

2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest o tym powiadomić organ dotujący na piśmie.

§ 6. 1. Wysokość dotacji na rok budżetowy ustala się oddzielnie dla każdej szkoły.

2. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do składania w organie dotującym w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Liczba uczniów stanowi podstawę do obliczeń kwoty dotacji należnej szkole na dany miesiąc.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 4 ust. 2.

5. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie do końca roku szkolnego, w którym ukończył szkołę.

6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli danych, o których mowa w ust. 3.

7. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły oraz udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.

8. Osoba prowadząca szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Organ dotujący kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyniu na podstawie imiennego upoważnienia.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole dotacji,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust 8 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły.

4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów
i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.

2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń organ kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekazuje swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia. Po czym strony podpisują protokół kontroli.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV/367/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego


Alfred Siama


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »