| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/15 Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne
i osoby prawne, założone po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gostyńskiego.

2) osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne, prowadzące szkołę;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Gostyński;

5) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki określone w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

6) dotacji - dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony do organu dotującego, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Kwota dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje
na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Gostyński.

2. Kwota dotacji na każdego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w których uczestnictwo potwierdził własnoręcznym podpisem, przysługuje w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Gostyńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujący szkoły danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę we wniosku o udzieleniu dotacji w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia danego roku.

2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest o tym powiadomić organ dotujący na piśmie.

§ 6. 1. Wysokość dotacji na rok budżetowy ustala się oddzielnie dla każdej szkoły.

2. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do składania w organie dotującym w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Liczba uczniów stanowi podstawę do obliczeń kwoty dotacji należnej szkole na dany miesiąc.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 4 ust. 2.

5. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie do końca roku szkolnego, w którym ukończył szkołę.

6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli danych, o których mowa w ust. 3.

7. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły oraz udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.

8. Osoba prowadząca szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Organ dotujący kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyniu na podstawie imiennego upoważnienia.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole dotacji,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust 8 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły.

4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów
i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.

2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń organ kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekazuje swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia. Po czym strony podpisują protokół kontroli.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV/367/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych udzielanych z budżetu Powiatu Gostyńskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego


Alfred Siama


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »