Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 2274

Uchwała nr XIX/250/2016 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie ustalenia w mieście Lesznie Strefy Płatnego Parkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się w mieście Lesznie Strefę Płatnego Parkowania. Zasięg tej Strefy wraz z wykazem ulic stanowiących jej granicę określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Strefie Płatnego Parkowania, o której mowa w ust 1 wyznacza się Podstrefę A i Podstrefę B o zróżnicowanych wysokościach opłat za parkowanie. Podział Strefy Płatnego Parkowania na Podstrefy wraz z wykazem ulic należących do tych Podstref określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Strefie Płatnego Parkowania i wykupujących abonament dla mieszkańca wyznacza się pięć Sektorów oznakowanych numerami od 1 do 5 . Wykaz Sektorów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 4 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 07 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 175 z 2011, poz. 2850).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 02 maja 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Sławomir Szczot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/250/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XIX/250/2016

Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie: ustalenia w mieście Lesznie Strefy Płatnego Parkowania.

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały wprowadzającej zmiany w stosunku do poprzednich przepisów:

1. W związku z poczynionymi obserwacjami stwierdzono , że w Podstrefa A jest obłożona parkującymi pojazdami a w Podstrefie B są wolne miejsca parkingowe. Zatem celem zwiększenia rotacji pojazdów w Podstrefie A i umożliwienia tańszego parkowania pojazdów w Podstrefie B podwyższa się wysokość opłat za parkowanie w Podstrefie A.

2. Poszerza się uprawnienia do wykupienia abonamentu dla mieszkańca SPP, wprowadzając możliwość wyboru Sektora.

3. Anulowanie opłaty dodatkowej możliwe będzie tylko w przypadku udokumentowania wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w SPP w Lesznie w dniu i czasie wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej poprzez przedłożenie oryginałów ważnego w tym czasie biletu parkingowego, abonamentu a także identyfikatora. W pozostałych opisanych przez właściciela lub kierującego nim przypadkach, gdy wystawienie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej na dany pojazd i osobę miało miejsce po raz pierwszy. Warunkiem anulowania wezwania jest brak zaległości z tytułu płatnego parkowania w SPP w Lesznie. Ponadto w udokumentowanych przypadkach gdy z powodów technicznych leżących po stronie Urzędu Miasta Leszna kierujący nie miał możliwości dokonania uiszczenia za parkowanie pojazdu w danym czasie i miejscu.

Przedłożony projekt Uchwały stanowi tekst jednolity Uchwały w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania.

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe