reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XX/164/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/230/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXII/187/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/246/16 z dnia 05 lutego 2016 roku, zmienionej Uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIV/198/16 z dnia 29 lutego 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/261/16 z dnia 01 marca 2016 roku, zmienionej Uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXV/213/16 z dnia 10 marca 2016 roku - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2016 ulega umniejszeniu o 233.132 zł i po zmianach wynosi 64.538.758 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.815.557 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.723.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.882.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.070.073 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., w kwocie 191.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2016 ulega zwiększeniu o 3.087.980 zł i po zmianach wynosi 69.238.472 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.020.555 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 14.217.917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.882.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.070.073 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.355.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianie i wynosi:

1) ogólna - 268.546 zł,

2) celowe - 1.019.498 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143.100 zł,

b) na poręczenia dla ZM "Puszcza Zielonka" w wysokości 626.398 zł,

c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,

d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000 zł, w tym na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.699.714 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.999.638 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.299.924 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.270.670 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.699.714 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.070.956 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.228.606 zł,

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) Dotacje otrzymane 1.070.073 zł,

2) Dotacje udzielone 494.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.796.225 zł, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.538.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w łącznej wysokości 341.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 326.335 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 8.000 zł,

2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 218.335 zł,

3. na dotację dla Centrum Integracji Społecznej 100.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik9a.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Nr XXVI/217/16 z 29 marca 2016 roku

w sprawie

zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2016

1.Dochody

Łączna wartość dochodów ulega umniejszeniu o 233.132 zł i po zmianach wynosi 64.538.758 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody o kwotę 450 zł, w związku z wpłatą za korzystanie ze świetlicy w sołectwie Główna.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, planowane dochody zwiększa się o 9.600 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 09 marca 2016 roku zawartym ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w sprawie przekazania gminie Pobiedziska środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcje gminnego koordynatora ZIT.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowane dochody umniejsza się o 100.000 zł - zmiana wynika z korekt deklaracji zmniejszających wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, wartość planowanych dochodów umniejsza się o kwotę 153.086 zł - dochody zaplanowane na rok 2016 dotyczące wpłaty gwarancji na remont dachu w ZS Pobiedziska wpłynęły w grudniu 2015 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, planowane dochody zwiększa się ogółem o 7.236 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, planowane dochody zwiększa się ogółem o 3.736 zł,

- rozdz. 80104 Przedszkola, planowane wydatki zwiększa się o 2.000 zł,

- rozdz. 80110 Gimnazja, planowane wydatki zwiększa się o 1.500 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych oraz w związku z dostosowaniem do odpowiedniego rozdziału i paragrafu kwotę 1.500 zł dotyczącą programu "Na własne konto" realizowanego przez ZS Jerzykowo - program realizowany jest dla uczniów gimnazjum.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowane dochody zwiększa się o 2.668 zł - w tym kwota 2.483 jako dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz kwota 185 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

2.Wydatki

Łączna wartość wydatków ulega zwiększeniu o 3.087.980 zł i po zmianach wynosi 69.238.472 zł zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 20.450 zł, w tym kwota 450 zł za korzystanie ze świetlicy w sołectwie Główna oraz kwota 20.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI). Ponadto dokonuje się przeniesień w kwocie 6.000 zł w celu zapewnienia środków na dystrybucję energii oraz zmienia się nazwy zadań i przenosi środki pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11.000 zł w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa Węglewo i Główna).

W dziale 600 Transport i łączność, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 1.623.946 zł, w tym:

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 400.000 zł, w tym kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na remont chodników w Pomarzanowicach przy drodze powiatowej oraz kwota 300.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI),

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, wartość planowanych wydatków zwiększa się o .1.223.946 zł, w tym:

· kwota 243.946 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i chodników, usługi związane z wycinką drzew i odtwarzaniem skrajni drogowych oraz zakup kruszywa niezbędnego do prowadzenia napraw dróg gruntowych,

· kwota 980.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 210.000 zł, w tym:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wartość planowanych wydatków na remonty budynków i lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego zwiększa się o 100.000 zł (potrzeba zwiększenia tych środków wynika z konieczności wykonania prac kominiarskich, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeglądzie instalacji kominowych i wentylacyjnych),

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 130.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI),

- rozdz. 70095 Pozostała działalność, planowane wydatki umniejsza się o 20.000 zł i przenosi do rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w związku z dostosowaniem do odpowiedniego rozdziału (zadania realizowane w tym rozdziale są bezpośrednio związane z planowaniem przestrzennym i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego).

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planowane wydatki zwiększa się o 20.000 zł - przeniesienie środków z rozdz. 75095 Pozostała działalność w celu dostosowania do odpowiedniego rozdziału.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 176.191 zł, w tym kwota 9.600 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 09 marca 2016 roku zawartym ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w sprawie przekazania gminie Pobiedziska środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcje gminnego koordynatora ZIT, kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń w budynku urzędu dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji oraz kwota 17.000 zł na zapewnienie uaktualnienia programu oraz systemu wdrożenia dla obsługi jednostek oświaty (program informatyczny VULCAN).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 400.000 zł - w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 03 marca 2016 roku, w sprawie wydania pozytywnej oceny formalnej projektu "Wsparcie techniczne jednostek OSP należących do KRSG, poprzez zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym i wyposażeniem: ciężkiego dla OSP w Biskupicach i średniego dla OSP w Pobiedziskach" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 758 Różne rozliczenia, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 136.228 zł, w tym:

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 500 zł, w związku z rozliczeniem środków na umowy zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe,

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wartość rezerwy ogólnej o kwotę 173.379 zł, natomiast rezerwę ZM "Puszcza Zielonka" umniejsza się o kwotę 37.151 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 745.145 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, planowane wydatki umniejsza się ogółem o 3.724 zł, w tym zwiększa się brakujące środki na dotację dla niepublicznej szkoły Montessori o 26.000 zł oraz zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne o 4.000 zł dla szkoły w Biskupicach na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i 50.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI). Ponadto przenosi się środki pomiędzy rozdziałami i poszczególnymi paragrafami w ramach projektów Erasmus+ ZS Pobiedziska i ZS Pobiedziska-Letnisko oraz "Na własne konto" ZS Jerzykowo w łącznej kwocie 96.451 zł,

- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki zwiększa się o 24.540 zł - są to środki na refundacje kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z gminy Pobiedziska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,

- rozdz. 80104 Przedszkola, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 618.207 zł, w tym zwiększa się środki ponoszone na dzieci z gminy Pobiedziska uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin - 41.700 zł oraz środki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli w gminie pobiedziska - 574.507 zł,

- rozdz. 80110 Gimnazja, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 95.515 zł, w tym przeniesienie środków w kwocie 93.659 zł z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w ramach projektów Erasmus+ realizowanych przez ZS Pobiedziska,

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 10.428 zł, w tym zwiększa się środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę 10.700 zł, w związku z wydłużeniem trasy dowozów dzieci niepełnosprawnych poza teren gminy,

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące, planowane wydatki umniejsza się o 17.578 zł,

- rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 693 zł,

- rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planowane wydatki zwiększa się o 179 zł,

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, planowane wydatki zwiększa się o 17.578 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych, rozliczeniem programów Erasmus+ i "Na własne konto" oraz rozliczeniem brakujących środków na refundacje i dotacje dotyczące przedszkoli i szkół.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 6.335 zł oraz przenosi się środki pomiędzy paragrafami.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, natomiast zwiększenie wynika z rozliczenia środków za 2015 rok.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wartość planowanych wydatków zwiększa się ogółem o 185 zł, w tym:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 185 zł,

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane wydatki umniejsza się o 10.584 zł,

- rozdz. 85295 Pozostała działalność, planowane wydatki zwiększa się o 10.584 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się wartość planowanych wydatków o kwotę 5.500 zł, w związku z zapewnieniem brakujących środków na dotacje dla Żłobków Junior i Krasnal, według złożonych wniosków.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 105.000 zł, w tym:

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 50.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na dystrybucję energii elektrycznej,

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na zakup upominków i nagród dla uczestników "VIII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2016",

- rozdz. 90095 Pozostała działalność, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 55.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie hydrantów ppoż (opłaty za bieżące utrzymanie hydrantów przez Zakład Komunalny oraz zużycie wody z hydrantów i zdrojów).

W dziale 926 Kultura fizyczna, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 39.000 zł, w tym:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej, planowane wydatki zwiększa się o 5.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na zakup bramek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,

- rozdz. 92695 Pozostała działalność, wartość planowanych wydatków zwiększa się o 34.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVI/219/16 z dnia 29 marca 2016 roku (WPI).

W Załączniku Nr 8 dotyczącym dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.160 zł - rozliczenie środków za 2015 rok.

W załączniku nr 9 i 9a Fundusz sołecki na rok 2016 zmienia się nazwy zadań i dokonuje przeniesień środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku (sołectwa Węglewo i Główna).

W załączniku Nr 10 wprowadza się wolne środki w kwocie 3.771.032 zł wynikające z rozliczenia budżetu Gminy za rok 2015.

I. Przychody:

Wolne środki przeznacza się na:

1. umniejszenie w roku 2016 kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000 zł,

2. umniejszenie w roku 2016 planowanych do uzyskania dochodów o kwotę 253.086 zł:

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 100.000 zł,

- gwarancja na remont dachu ZS Pobiedziska - 153.086 zł,

3. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.503.946 zł, w tym:

- rezerwa ogólna (w tym zabezpieczenie środków na wyroki sądowe) - 100.000 zł,

- remonty mieszkań komunalnych (wynik przeglądów kominiarskich) - 100.000 zł,

- refundacje i dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków wynikające ze złożonych i składanych wniosków dotyczących zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych poza gminę (wydłużenie tras), uaktualnienie programu oraz systemu wdrożenia dla obsługi jednostek oświaty (program informatyczny VULCAN) - 700.000 zł,

- środki na przystosowanie pomieszczeń w urzędzie dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji (poszerzenie działalności) - 150.000 zł,

- zabezpieczenie środków utrzymanie hydrantów ppoż (opłata za utrzymanie hydrantów przez Zakład Komunalny oraz zużycie wody z hydrantów i zdrojów) - 55.000 zł,

- zakup bramek przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach - 5.000 zł,

- wzrost kosztów energii elektrycznej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - 50.000 zł,

- remont chodnika przy drodze powiatowej w Pomarzanowicach, bieżące remonty dróg i chodników, usługi związane z wycinką drzew i odtwarzanie skrajni drogowej w pasach dróg oraz zakup kruszywa - 343.946 zł,

4. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.514.000 zł, w tym:

- inwestycje w drogach gminnych - 980.000 zł - wykupy gruntów w ramach procedury ZRID w planowanych przedsięwzięciach drogowych (droga Podarzewo - Łagiewniki i chodnik w ul. Różanej) - 80.000 zł, zagospodarowanie terenu pod parking przy ul. Jeziornej - 200.000 zł, budowa obwodnicy śródmieścia (dokumentacja z pozwoleniem) 200.000 zł, przebudowa ul. Jagiełły - 300.000 zł, modernizacja Placu Piastowskiego w Jerzykowie - 200.000 zł,

- inwestycje w drogach powiatowych - przebudowa ul. Kazimierza Odnowiciela - 300.000 zł,

- wykupy gruntów pod drogi - 130.000 zł,

- rozbudowa szkoły w Jerzykowie (wewnętrzna instalacja gazowa oraz przyłącze gazowe) - 50.000 zł,

- budowa parku oraz zaplecze przy boisku w Biskupicach - 30.000 zł,

- kąpielisko nad jez. Biezdruchowo - 4.000 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (kontynuacja rozpoczętego zadania na wniosek mieszkańców) - 20.000 zł.

II. Rozchody:

1. umniejsza się planowany do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2015 w Banku PKO o kwotę 50.080 zł w roku 2016 w związku z niższą wartością zaciągniętego zobowiązania (pierwotna kwota kredytu w wysokości 1.500.000 zł została umniejszona do kwoty 800.000 zł).

Zwiększenie środków na wydatki majątkowe związane z inwestycjami w gospodarce mieszkaniowej, drogach, oświacie i kulturze fizycznej znajdują swoje odzwierciedlenie w uchwalonym w dniu 29 marca 2016 roku Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2015 - 2019.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama