reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz.1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/173/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.3418), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.2341).

1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2. i § 3. uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz.2341), które stanowią:

a) 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko".

b) 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego."


",",


Załącznik nr 1

do Obwieszczenia Nr 1/2016

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/173/13

RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami[1]) oraz art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/163/2001 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik

do uchwały Nr XXIII/173/13

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 9 marca 2016 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. CZESŁAWA CHRUSZCZEWSKIEGO W MIEŚCISKU

I. Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku jest gminną instytucją kultury, działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zmianami);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami;[2]))

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami;[3]))

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.[4]))

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Mieścisko.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek.

§ 3. 1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Mieścisku przy ul. Kościuszki 11.

2. "uchylony"[5]).

3. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Mieścisko.

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z nazwą Biblioteki w pełnym jej brzmieniu.

II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 4. Biblioteka jest instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 5. 1. Do zakresu działania Biblioteki należy:

1) Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;

2) Pełnienie funkcji biblioteczno-bibliograficznej, zwłaszcza materiałów dotyczących własnego regionu;

3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;

4) Sprawowanie nadzoru nad filią, organizowanie szkoleń i wymiana doświadczeń bibliotekarskich;

5) Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki i nauki;

6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych kulturalnych społeczności gminy;

7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 6. 1. Biblioteka może podejmować inne działania, w zakresie upowszechniania kultury, wynikające z potrzeb środowiska, w tym, między innymi:

1) prowadzenie zespołów muzycznych, tanecznych i wokalnych;

2) gromadzenie, opracowywanie zbiorów dotyczących tradycji i historii lokalnej oraz ich upowszechnianie i popularyzację;

3) podejmowanie inicjatyw związanych z integrowaniem środowiska lokalnego.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 7. 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mieścisko.

2. Biblioteką zarządza dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt prac Biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjną i finansową, a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

3. Dyrektor przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.

§ 8. 1. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

4. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 9. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, inne formy udostępniania zbiorów tworzące sieć terytorialną Biblioteki, a także komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 11. 1. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada Dyrektor.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym, mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

§ 12. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychody Biblioteki stanowią: dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskane od osób fizycznych i prawnych, środki z innych źródeł.

3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na działalność statutową.

4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kapczyńska

9 marca 2016 r.


[1]) Tekst jednolity ustawy Dz.U. z 2015 r. poz.1515, zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz.1890.

[2]) Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515, zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w Dz. U. z 2015 r.poz.1890.

[3]) Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330.

[4]) Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885.

[5]) Uchylony przez §1. uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.2341), który wszedł w życie z dniem 25 kwietnia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama