reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków tworzenia, oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1) Postanawia się wspierać rozwój sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu.

2) Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3) Przez sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

4) Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

5) Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

6) Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Pietrowice Wielkie będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe

Rozdział 2. Warunki otrzymania wsparcia

§ 2. 1) Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu

d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

2) Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3) Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w drodze ogłoszenia konkursowego.

4) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

5) Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

6) W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

7) Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na zasadach, o których mowa w § 1 ust.4.

Rozdział 3. Tryb udzielenia dotacji

§ 3. 1) Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

2) Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3) W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

d) terminu składania wniosków

4) Ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy . Pietrowice Wielkie

5) W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie powołuje Komisję Konkursową.

6) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7) Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia

8) Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

9) Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy

§ 4. 1) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu.

2) Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie

Rozdział 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 5. 1) Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2) W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

3) Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

4) W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji kosztorysowej.

§ 6. 1) Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252ustawy określonej w § 5 ust. 1.

2) Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik NR.2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama