| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr LII/425/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru oraz po stwierdzeniu zgodności ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza nr 1 przyjętą Uchwałą Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2008 r. oraz zmienioną Uchwałą Nr XLIII/353/2009 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r.

Rada Gminy Nędza uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru .

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru jest aktem prawa miejscowego oraz zawiera ustalenia zgodne z akceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej Gminy Nędza.

2. Ustalenia Planu, o których mowa w ust. 1, wyrażone są:

1) w części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej Uchwały, wraz z załącznikami do treści:

a) Nr 1 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu,

b) Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania;

2) w części graficznej, którą stanowi rysunek Planu będący załącznikiem do Uchwały:

a) Nr 3 – Ustalenia Planu, w skali 1 : 1000, sporządzone z wykorzystaniem rastrowych urzędowych map zasadniczych w skali 1 : 1000 oraz map ewidencji gruntów, w skali 1 : 2000,

b) Nr 4 – Wyrys ze Studium, w skali 1 : 10 000.

3. W rysunku Planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), obowiązują następujące oznaczenia graficzne stanowiące ustalenia Planu:

1) granica opracowania, jako granica obszarów objętych Planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole identyfikacyjne określające:

a) symbol przeznaczenia terenów,

b) numer wydzielenia jednostki Planu.

4. Na rysunku Planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), zastosowano następujące oznaczenia graficzne o charakterze informacyjnym: treść rastrowego podkładu mapowego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

2) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) Planie – należy przez to rozumieć Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysunek Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru, stanowiący załącznik do Uchwały i będący integralną częścią ustaleń Planu;

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru;

6) jednostce planu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi;

7) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę Planu o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi;

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej Uchwały;

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, któremu są podporządkowane inne sposoby przeznaczenia terenu jako dopuszczalne;

10) nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne do realizacji danego ustalenia, za wyjątkiem dopuszczenia;

11) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w Uchwale;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

13) dojeździe niewydzielonym – należy przez to rozumieć niewydzieloną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi istniejącą lub konieczną do wyznaczenia wewnętrzną drogę dojazdową, niezbędną dla zapewnienia dojazdu do działki, niemającej bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

14) komunikacji – należy przez to rozumieć drogi publiczne, drogi wewnętrzne, pieszo-jezdne oraz dojazdy niewydzielone;

15) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;

16) wskaźniku zainwestowania powierzchni działki – rozumie się przez to procentowe zainwestowanie działki budowlanej bądź działek, do których jeden właściciel ma tytuł prawny, jako sumę powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych oraz nawierzchni utwardzonych, podzieloną przez powierzchnię całkowitą działki/działek, pomnożoną przez 100, wyrażoną w %;

17) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

18) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia;

19) poziomie terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej;

20) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji pokrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

21) zabudowie jednorodzinnej, budynku mieszkalnym, budynku gospodarczym, kondygnacji nadziemnej, kondygnacji nadziemnej, piwnicy – należy rozumieć tak jak mówią przepisy odrębne z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

22) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące (w dniu wejścia w życie Uchwały) przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych, inne niż zawarte w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 3. 1. W wyodrębnionych obszarach objętych Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz jego symbol:

1) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2) RZ – tereny rolnicze i zieleni.

2. W określonym w Uchwale zakresie dopuszcza się aby przeznaczeniu podstawowemu towarzyszyło określone przeznaczenie dopuszczalne, w tym dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych pojazdów, wewnętrznych dróg, dojazdów niewydzielonych oraz zieleni towarzyszącej.

3. W obszarach objętym Planem nie występują obiekty i obszary do objęcia ustaleniami:

1) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, w tym chronionych ustaleniami Planu,

2) w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) w zakresie obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;

5) w zakresie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

Rozdział 3.
Warunki i zasady zagospodarowania terenów

§ 4. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – MNU 02’ o przeznaczeniu:

1) podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komunikacji z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) dopuszczalnym:

a) tereny usług związanych z ww. funkcją, w tym tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła, wytwórczości i inne,

b) tereny infrastruktury technicznej,

c) tereny komunikacji,

d) tereny urządzeń transportu samochodowego.

2. Dla wymienionych w § 4 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

a) nakazuje się lokalizację nowych budynków w układzie równoległym lub prostopadłym do jednego z budynków istniejących na przedmiotowej działce lub na działce sąsiedniej;

b) dopuszcza się lokalizowanie nowych budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy i prowadzenie robót przy przebudowie istniejących obiektów bez otworów jak wyżej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej przy zachowaniu wymogów przepisów w zakresie odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej - na działkach budowlanych,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży, przybudowanych lub wbudowanych w budynek mieszkaniowy oraz jako obiekty wolnostojące,

d) dopuszcza się realizację funkcji usługowych w nowych budynkach o wyłącznej funkcji usługowej i handlowej,

e) nakazuje się od strony drogi stosowanie ogrodzeń ażurowych np. z materiałów ceramicznych, kamienia i drewna lub innego materiału, z wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych, o wysokości do 1,80 m, z podmurówką pełną, o wysokości do 30 cm od poziomu terenu, z cofniętymi bramami wjazdowymi na odległość min. 3,0 m od ogrodzenia, w celu usytuowania tam ewentualnych miejsc do parkowania pojazdów;

2) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów :

a) nakazuje się przestrzeganie nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zakazuje się przekraczania wskaźnika zainwestowania powierzchni działki – 60%,

c) nakazuje się utrzymanie terenów biologicznie czynnych na minimalnym poziomie – 30%,

d) zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej:

- 2 kondygnacje nadziemne, łącznie z użytkowymi poddaszami i 9 m do kalenicy – dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych,

- 1 kondygnację nadziemną i 5 m do kalenicy – dla budynków gospodarczych i garaży,

e) nakazuje się realizację dachów pokrytych materiałem tradycyjnym lub tradycyjnym w wyrazie:

- dwuspadowych symetrycznych lub wielospadowych, o nachyleniu połaci od 35º do 45º – dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- dwuspadowych symetrycznych lub wielospadowych, o nachyleniu połaci od 15º do 45º – dla budynków usługowych,

- dwuspadowych symetrycznych lub wielospadowych, o nachyleniu połaci od 15º do 45º – dla budynków gospodarczych i garaży, sytuowanych w głębi działki,

- jednospadowych – dla budynków gospodarczych i garaży sytuowanych bezpośrednio w granicy,

f) dopuszcza się wysokość podpiwniczenia – do 1,2 m od poziomu terenu, w przypadku wyższego podpiwniczenia traktowanie takiego rozwiązania jako kondygnacji budynku;

3) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

a) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do wód lub do ziemi ze względu na usytuowanie w zasięgu występowania GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka oraz użytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP) czwartorzędowego UPWP o typie porowym Q1 oraz trzeciorzędowego UPWP o typie porowym TR1 ,

b) zakazuje się lokalizowania inwestycji powodujących emisję szkodliwych substancji i innych zanieczyszczeń oraz hałasu, ponad normy określone w przepisach odrębnych oraz których uciążliwość dla otoczenia przekracza dopuszczalne normy na granicy działki/nieruchomości do której właściciel ma tytuł prawny, ze szczególnym uwzględnieniem położenia w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w tym nakazuje się utrzymanie poziomu hałasu (mierzonego w porze dziennej i nocnej) co najmniej na poziomie dopuszczalnym – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

c) zakazuje się magazynowanie surowców, odpadów, opakowań, paliw i innych materiałów szkodliwych, określonych na podstawie przepisów odrębnych, z wyjątkiem przeznaczonych do wykorzystania na tych terenach oraz wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na tych terenach,

d) zakazuje się używania do utwardzania i niwelacji terenów odpadów należących do kategorii odpadów niebezpiecznych określonych w przepisach odrębnych,

e) nakazuje się wtórne zagospodarowanie warstwy humusowej;

4) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów : dopuszcza się przekształcenie terenu poprzez jego deniwelację, w sposób niepogarszający warunków użytkowania działek sąsiadujących oraz do poziomu sąsiadujących dróg publicznych oraz wyłącznie w powiązaniu z inwestycją budowlaną realizowaną zgodnie z ustaleniami niniejszego Planu;

5) w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości :

a) nakazuje się zachowanie minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 1000 m2 – dla zabudowy wolnostojącej,

- 600 m2 – dla zabudowy bliźniaczej,

b) nakazuje się zachowanie minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 20 m – dla zabudowy wolnostojącej,

- 18 m – dla zabudowy bliźniaczej,

c) dopuszcza się wydzielenie działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację, o następujących minimalnych parametrach: powierzchna: 25 m2 , szerokość frontu: 5 m,

d) nakazuje się aby linie podziału na działki budowlane były równoległe do istniejących granic własności lub prostopadłe, albo zbliżone do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny lub w stosunku do najbliższej ulicy, z tolerancją ± 15º;

6) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji :

a) ustala się następującą obsługę komunikacyjną terenów objętych Planem – dojazd do terenów MNU z drogi lokalnej, przylegającej od strony zachodniej, znajdującej się poza obszarem opracowania Planu, z równoczesnym respektowaniem zasad określonych w przepisach odrębnych,

b) nakazuje się zbilansowanie potrzeb parkingowych w granicach posiadanej działki, uwzględniając osoby zamieszkałe bądź zatrudnione oraz zapewnienie miejsc parkingowych lub garażowych na podstawie wskaźnika: 2 miejsce parkingowe lub garażowe na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych,

c) nakazuje się wszystkie nawierzchnie przeznaczone pod komunikację samochodową, postoje samochodowe i przejścia piesze – utwardzić,

d) nakazuje się podczyszczenie wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych terenu przed odprowadzeniem wód do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej :

a) ustala się, że tereny objęte Planem będą wyposażone w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę – z gminnych sieci wodociągowych, z dopuszczeniem remontów, rozbudowy oraz z dopuszczeniem ujęć indywidualnych, w bilansach zapotrzebowania na wodę nakazuje się uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

- w zakresie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych – do gminnych oczyszczalni ścieków poprzez gminne sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w obszarze Gminy, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się lokalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, w oparciu o stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków lub zastosowania urządzeń do biologicznego ich oczyszczania,

- w zakresie odprowadzania wód opadowych – do gminnych sieci kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych, do urządzeń podczyszczających lub oczyszczających ścieki, z dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, szczególnie z ciągów komunikacyjnych, placów i parkingów,

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń - stacji transformatorowych, z dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, z zapewnieniem dostępu do sieci elektroenergetycznych służb eksploatacyjnych,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - z indywidualnych źródeł, z dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, przy zaleceniu likwidacji niskiej emisji poprzez wprowadzanie paliw proekologicznych oraz zakaz stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem źródeł energii o sprawności energetycznej niższej niż 90%,

- w zakresie telekomunikacyjnej łączności przewodowej i bezprzewodowej – z istniejących lub projektowanych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, z dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy,

- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – nakazuje się wywóz odpadów komunalnych na urządzone składowisko, zgodne z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Nędza,

b) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegów istniejących sieci i wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych, z których wynikają między innymi ograniczenia dla sposobów zagospodarowania terenów istniejącej lub projektowanej infrastruktury technicznej;

8) w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych wyłącznie na okres realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania tymczasowe obiekty budowlane nakazuje się poddać demontażowi.

§ 5. 1. Wyznacza się tereny rolnicze i zieleni – RZ 03’ o przeznaczeniu:

1) podstawowym: tereny pod łąki i pastwiska z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) dopuszczalnym: tereny infrastruktury technicznej.

2. Dla wymienionych w § 5 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 90% powierzchni terenu,

b) zakazuje się sytuowania obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną;

2) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody:

a) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do wód lub do ziemi ze względu ma usytuowanie w zasięgu występowania użytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP) czwartorzędowego UPWP o typie porowym Q1 oraz trzeciorzędowego UPWP o typie porowym TR1 ,

b) nakazuje się zachowanie i ochrona użytków zielonych, łąk i pastwisk oraz innych rodzajów zieleni nieurządzonej biologicznie czynnej,

c) zakazuje się przekształcenia naturalnej rzeźby terenu np. przez składowanie odpadów;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów: dopuszcza się lokalizowanie urządzeń melioracyjnych;

4) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

a) zakazuje się realizacji dróg przeznaczonych dla publicznej komunikacji samochodowej,

b) zakazuje się utwardzania nawierzchni dojazdów niewydzielonych materiałami nieprzepuszczalnymi;

5) w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: zakazuje się dalszych podziałów;

6) w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Rozdział 4.
Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości

§ 5. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 5.
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, w granicach obszaru objętego niniejszym Planem, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg, zatwierdzony Uchwałą XXXVIII/345/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 5, poz. 229 z dnia 20 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Nędza
z dnia 26 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/2011
Rady Gminy Nędza
z dnia 26 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nędza rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz z przepisami z zakresu finansów publicznych, w tym ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

2. Przewidywany termin realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej przewiduje się na lata: 2011 – 2021.

3. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, stosownie do przepisów odrębnych, będą:

1) środki/dochody własne Gminy,

2) fundusze Unii Europejskiej,

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) kredyty bankowe,

5) emisja obligacji komunalnych.

4. Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 3.

5. Wykonanie finansowania inwestycji o których mowa w ust. 2 powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »