reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury w Gminie Nędza pod nazwą "Gminne Centrum Kultury w Nędzy" i nadania jej statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm. ), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r. z późn. zm.) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Utworzyć gminą jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Nędzy” zwane dalej Centrum. Gminne Centrum Kultury w Nędzy uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

2. Wydać Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Nędzy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Siedziba Centrum mieści się w Nędzy przy ulicy Strażackiej Nr 2, a terenem działania jest obszar Gminy Nędza.

§ 3. 1. Centrum prowadzi działalność w następujących filiach:

1) Filia w Babicach;

2) Filia w Górkach Śląskich;

3) Filia w Szymocicach;

4) Filia w Zawadzie Książęcej.

§ 4.

Nadaje się statut „Gminnemu Centrum Kultury w Nędzy” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2011
Rady Gminy Nędza
z dnia 26 września 2011 r.

AKT

UTWORZENIA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W NĘDZY z dniem 1 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm. ) tworzy się Gminne Centrum Kultury w Nędzy.

§ 1.

Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest samorządową instytucją kultury, dla której organizowanie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 2.

Siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Nędzy jest miejscowość Nędza, a terenem działania Gmina Nędza.

§ 3.

Przedmiotem działalności Gminnego Centrum Kultury w Nędzy jest realizacja zadań w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2011
Rady Gminy Nędza
z dnia 26 września 2011 r.

STATUT

Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminne Centrum Kultury w Nędzy – zwane dalej Centrum – jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Nędza.

§ 2.

Gmina Nędza jest organizatorem Centrum.

§ 3.

Organem Gminy Nędza właściwym do utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu jest Rada Gminy.

§ 4.

Siedzibą Centrum jest lokal przy ul. Strażackiej nr 2 w Nędzy.

§ 5.

Terenem działania Centrum jest Gmina Nędza.

§ 6.

Centrum używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę i adres instytucji, cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej i numer identyfikacji podatkowej.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

§ 7.

Głównymi celami Centrum są:

1) pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

2) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nędza;

3) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju;

4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

5) tworzenie warunków dla rozwoju różnych form kulturalnych;

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

7) wzbogacanie dorobku kultury Gminy Nędza.

§ 8.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) inicjowanie, promowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i towarzyskiej na terenie Gminy;

2) realizowanie działalności społeczno- kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami młodzieżowymi;

3) organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy we współzawodnictwie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami;

4) współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy;

5) organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw i innych;

6) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych;

7) wsparcie dla inicjatyw społecznych i kulturalnych;

8) współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i grup artystycznych.

§ 9.

Centrum może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą związaną ze statutowymi celami Centrum, a w szczególności:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, spotkania autorskie;

2) organizować imprezy artystyczne;

3) prowadzić kółka i sekcje zainteresowań;

4) organizować imprezy rozrywkowe;

5) organizować wycieczki, rajdy, i imprezy turystyczno-krajoznawcze;

6) świadczyć usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, oraz inne z zakresu kultury;

7) prowadzić działalność wydawniczą;

8) prowadzić sprzedaż artykułów użytku kulturalnego;

9) realizować zlecone imprezy okolicznościowe;

10) wynajmować lub wydzierżawiać lokale oddane w użyczenie;

11) prowadzić inną działalność dochodową.

§ 10. 1) Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.

2) Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3) Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.

4) Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Nędza.

5) Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, pokazach teatralnych oraz imprezach artystycznych i rozrywkowych.

§ 11.

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w § 7, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 12.

W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą:

1) Filia w Babicach – lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach przy ul. Wiejskiej 68.

2) Filia w Górkach Śląskich - lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57;

3) Filia w Szymocicach – lokal mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Gliwickiej 20.

4) Filia w Zawadzie Książęcej – lokal mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 13.

Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§ 14. 1) Centrum kieruje Dyrektor.

2) Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nędza.

§ 15.

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych stanowisk określa, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 16. 1) Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ).

2) Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3) Gmina przydzieli Centrum, na cele związane z jego działalnością, lokale stanowiące własność komunalną.

4) Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników.

5) Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:

a) wpływów z własnej działalności,

b) dotacji z budżetu Gminy,

c) dotacji z budżetu państwa,

d) dotacji ze środków UE,

e) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

f) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

g) innych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia Końcowe

§ 17.

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama