reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.12.74.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE UCHWALA :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Gaszowice na rok 2012 w wysokości 21.941.216,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 20.432.107,21 zł

w tym :

DOTACJE CELOWE

z tego :

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.528.276 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 224.119 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

-| DOCHODY WŁASNE w wysokości 18679712,21 zł| w tym :|

a) podatek od nieruchomości 2.046.739 zł

b) podatek rolny 276.000 zł

c) podatek od środków transportowych 90.000 zł

d) podatek leśny 800 zł

e) opłata od posiadania psa 6.000 zł

f) podatek od spadków i darowizn 72.000 zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 155.000 zł

h) opłata skarbowa 25.000 zł

i) wpływy z opłaty targowej 5.000 zł

j) opłata eksploatacyjna 100.000 zł

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej

z tego :

kwota podstawowa 1.820.172 zł

l) część oświatowa subwencji 6.351.483 zł

m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 6.844.018,21 zł

n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000 zł

o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.000 zł

p) wpływy z usług 580.000 zł

q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 zł

r) odsetki od nieterminowych wpłat 12.000 zł

s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 3.000 zł

t) dochody z mienia komunalnego 150.000 zł

u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000 zł

v) opłata za trwały zarząd 1.500 zł

w) wpływy z różnych dochodów 9.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 1.509.109,77 zł

z tego :

- na programy finansowane z udziałem środkow unijnych i zagranicznych w wysokości 1.359.109,77 zł

w tym :

- program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 552.959 zł -

program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 806.150,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

- z sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 22.406.256,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym :

I wydatki bieżące ogółem 19.624.068,20 zł

w szczególności na :

1)wydatki jednostek budżetowych 15.668.085,20 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.103.204 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.564.881,20 zł

2)dotacje na zadania bieżące 3.112.059 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 593.924 zł

4)obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 250.000 zł

II wydatki majątkowe ogółem 2.782.188,46 zł

w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.782.188,46 zł

w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 1.359.109,77 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.528.276 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 224.119 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.039.200 zł

w tym na :

- wydatki bieżące 2.029.200 zł

z tego :

a) Rolnictwo i łowiectwo 230.000 zł

b) Transport i łączność 430.000 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39.000 zł

d) Oświata i wychowanie 45.000 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza 30.200 zł

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000

g) Ochrona Zdrowia 5.000 zł

- wydatki majątkowe 10.000 zł

z tego :

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów

w wysokości 1.359.109,77 zł

w tym :

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 806.150,77 zł

- Rozwoju Obszarów Wiejskich 552.959 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy w wysokości 17.255.551,89

zł z tego :

a) Rolnictwo i łowiectwo 105.520 zł

b) Transport i łączność 782.097,04 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 96.205 zł

d) Administracja publiczna 3.104.406,40 zł

e) Działalność usługowa 15.000 zł

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000 zł

g) Obsługa długu publicznego 250.000 zł

h) Różne rozliczenia 76.355 zł

i) Oświata i wychowanie 8.431.175 zł

j) Ochrona zdrowia 127.000 zł

z tego :

- profilaktyka przeciwalkoholowa 108.500 zł

- zwalczanie narkomanii 1.500 zł

k) Pomoc społeczna 510.000 zł

l) Edukacyjna opieka wychowawcza 232.804 zł

m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.179.813,16 zł

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 605.384,16 zł

o) kultura fizyczna i sport 589.792,13 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 465.039,68 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości 20.039,68 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000 zł

- pożyczek w wysokości 345.000 zł

Planuje się przychody w kwocie 1.245.000 zł

Planuje się rozchody w kwocie 779.960,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 365.039,68 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 639.512,32 zł i z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Celowego w kwocie 140.448 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla :

1. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.554.800 zł

w tym na :

1)dotacje podmiotowe 505.600 zł

2)dotacje celowe 2.049.200 zł

2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 561.739 zł

w tym na :

1)dotacje celowe 489.739 zł

2)dotacje podmiotowe 72.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie 2.782.188,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 46.355 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1)przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500.000 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama