| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z   2001r., Nr 142 poz. 1591 z   późń. zm./ oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej /t. j. Dz. U. z   2011r., Nr 112 poz. 654 z   późń. zm./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje Statut Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach w   brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr LIV/412/2006 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 26 października 2006 r. w   sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach oraz Uchwała Nr XXXVI/375/2009 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2009r. w   sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/167/2012
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2012 r.

STATUT SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WILKOWICACH  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Podmiotem tworzącym Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest Gmina Wilkowice.  

§   2.   1.   SG ZOZ działa na podstawie:  

1)   ustawy o   działalności leczniczej z   dnia 15 kwietnia 2011r.(Dz. U. Nr 112, poz654 z   późn. zm.);  

2)   ustawy o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r.(Dz. U. z   2001r. Nr 142,poz 1591 z   późn. zm.);  

3)   ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z   dnia 27 sierpnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z   2008 r. Nr 164,poz 1027 z   późn . zm. )  

4)   ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz. U. z   2009 r. Nr.157,poz 1240 z   późn. zm.);  

5)   niniejszego statutu.  

§   3.   1.   W statucie określa się :  

1)   Rozdział I. Firmę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i   zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

2)   Rozdział II. Siedzibę podmiotu.  

3)   Rozdział III. Cele i   zadania podmiotu.  

4)   Rozdział IV. Organy i   strukturę organizacyjną podmiotu.  

5)   Rozdział V. Formę gospodarki finansowej.  

2.   Użyte w   treści niniejszego statutu skróty oznaczają:  

1)   „Ustawa” – Ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654 z   późn.zm.);  

2)   „SG ZOZ” lub „Ośrodek”– Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach;  

3)   „Podmiot tworzący SG ZOZ” – Gmina Wilkowice;  

4)   „POZ” – podstawowa opieka zdrowotna;  

5)   „Kierownik” lub „Kierownik Ośrodka” – Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach;  

6)   „Rada Społeczna” – Rada Społeczna Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach;  

Rozdział 1.
Firma Podmiotu  

§   4.   1.   Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach, zwany w   dalszej części statutu Ośrodkiem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i   działa w   formie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  

2.   SG ZOZ posiada osobowość prawną uzyskaną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w   Bielsku Białej .  

3.   SG ZOZ podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

Rozdział 2.
Siedziba i   obszar działania  

§   5.   1.   Siedzibą Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest budynek mieszczący się w   Wilkowicach 43-365 przy ul. Wyzwolenia 18.  

2.   Filia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej mieści się w   Mesznej przy ul. Szkolnej 1.  

3.   W skład SG ZOZ wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1)   Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ);  

2)   Poradnia dla dzieci;  

3)   Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;  

4)   Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej;  

5)   Gabinety higieny szkolnej w   miejscu nauczania;  

6)   Pracownia ultrasonograficzna i   elektrokardiologiczna;  

7)   Gabinet lekarza Medycyny Pracy.  

§   6.   1.   Obszar działania SG ZOZ zwany dalej rejonem zapobiegawczo-leczniczym stanowi teren administracyjny gminy Wilkowice .  

2.   Do rejonu zapobiegawczo-leczniczego mogą wchodzić miejscowości spoza granic administracyjnych gminy, na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania.  

§   7.   1.   Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia.  

2.   Do podstawowych zadań Ośrodka należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w   rodzaju:  

1)   Ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące swym zakresem:  

a)   wykonywanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych osobom ubezpieczonym przez personel lekarski, pielęgniarki środowiskowe oraz położną środowiskową, zgodnie z   wykształceniem zawodowym i   posiadanymi uprawnieniami;  

b)   udzielanie porad lekarskich w   warunkach ambulatoryjnych i   domowych, w   miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej pomocy zdrowotnej;  

c)   dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w   zakresie ich zaspokajania;  

d)   orzekanie o   stanie zdrowia, a   tym samym o   czasowej niezdolności do pracy;  

e)   prowadzenie nadzoru sanitarnego i   zapobiegawczego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej, w   szczególności poprzez prowadzenie szczepień ochronnych;  

f)   wykonywanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie opieki nad uczniami szkół w   miejscu nauczania.  

2)   Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych:  

a)   świadczenie usług medycznych z   zakresu medycyny pracy;  

3)   Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej osobom w   przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i   życiu w   skali masowej.  

4)   Promowanie działalności profilaktycznej, oświatowo-zdrowotnej i   promocji zdrowia.  

§   8.   Ośrodek poza działalnością opisaną w   § 7   może prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na dzierżawie, wynajmie, użyczeniu pomieszczeń i   innych nieruchomości Ośrodka, wyłącznie za zgodą i   na zasadach określonych przez właściciela nieruchomości.  

§   9.   1.   Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

2.   Ośrodek nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która wymaga natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.  

§   10.   Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia i   przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu medycznego oraz spełniające wymagania procedur zdrowotnych określone w   odrębnych przepisach.  

Rozdział 4.
Organy i   struktura organizacyjna  

§   11.   1.   Organami zakładu są :  

1)   Gmina Wilkowice - podmiot tworzący SG ZOZ w   Wilkowicach.  

2)   Rada Społeczna SG ZOZ.  

3)   Kierownik SG ZOZ.  

§   12.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Gminy Wilkowice oraz doradczym Kierownika Ośrodka.  

§   13.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący SG ZOZ. W   posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik .  

§   14.   1.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   Wójt lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący.  

2)   Jako członkowie:  

a)   przedstawiciel wojewody,  

b)   przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w   liczbie określonej, przez podmiot tworzący.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka, a   w razie jego usprawiedliwionej nieobecności, osoba przez niego upoważniona.  

3.   W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy przedstawiciel organizacji związkowych działających w   Ośrodku.  

4.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z   głosem doradczym przedstawiciele Izby Lekarskiej, Izby Pielęgniarek i   Położnych.  

5.   Członkiem Rady Społecznej Ośrodka nie może być pracownik SG ZOZ w   Wilkowicach.  

§   15.   1.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

2.   Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przez Podmiot tworzący z   pełnionej funkcji w   okresie kadencji Rady w   przypadku:  

1)   złożenia przez siebie wniosku o   odwołanie,  

2)   przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających mu udział w   posiedzeniach Rady,  

3)   uznania przez Podmiot tworzący nieprzydatności członka Rady do wykonywania powierzonych mu obowiązków.  

§   16.   1.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego;  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;  

c)   przyznawania kierownikowi nagród;  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem Ośrodka;  

e)   regulaminu organizacyjnego.  

2)   przedstawianie Kierownikowi Ośrodka wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego;  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego;  

c)   kredytów bankowych lub dotacji;  

d)   podziału zysku.  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie;  

6)   sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez podmiot tworzący.  

§   17.   Od uchwał podejmowanych przez Radę Społeczną Kierownikowi SG ZOZ przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

§   18.   1.   Odpowiedzialność za zarządzanie SG ZOZ ponosi kierownik.  

2.   Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SG ZOZ.  

3.   Do obowiązków kierownika należy :  

1)   planowanie, organizowanie i   nadzorowanie działalności SG ZOZ w   Wilkowicach;  

2)   reprezentowanie jednostki na zewnątrz;  

3)   właściwa i   terminowa realizacja zadań SG ZOZ, w   szczególności wynikających z   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach oraz innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;  

4)   właściwe prowadzenie gospodarki finansowej SG ZOZ w   Wilkowicach w   oparciu o   przepisy ustawy o   finansach publicznych i   ustawy o   działalności leczniczej;  

5)   ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie środków publicznych;  

6)   gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z   zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie uregulowaniami;  

7)   ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej jednostki;  

8)   współdziałanie z   instytucjami administracji państwowej i   samorządowej, zakładami opieki zdrowotnej i   innymi organizacjami;  

9)   wykonywanie zadań zleconych przez podmiot tworzący SG ZOZ w   Wilkowicach,  

10)   współdziałanie z   Radą Społeczną SG ZOZ;  

11)   współdziałanie z   samorządami zawodowymi i   związkami zawodowymi w   zakresie realizacji zadań statutowych;  

12)   w zakresie swoich kompetencji samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących SG ZOZ w   Wilkowicach i   ponoszenie za nie pełną odpowiedzialność;  

13)   kierownik SG ZOZ jest przełożonym wszystkich pracowników Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wilkowicach, z   zastrzeżeniem § 18 ust. 3   pkt 14;  

14)   kierownik SG ZOZ w   Wilkowicach bezpośrednio podlega Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   19.   1.   Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza Wójt Gminy Wilkowice.  

2.   Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w   przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem, ogłasza Wójt Gminy Wilkowice.  

§   20.   1.   Stosunek pracy na stanowiskach, o   których mowa w   § 19 nawiązuje się na okres 6   lat.  

2.   Okres ten może być wydłużony do 8   lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego kierownikowi (zastępcy) brakuje nie więcej niż 2   lata.  

§   21.   Kierownik SG ZOZ, z   którym Wójt Gminy Wilkowice nawiązał stosunek pracy, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z   nim umowa przewiduje taką możliwość. Umowa określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w   tym wymiar czasu pracy.  

§   22.   Kierownik SG ZOZ nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej pisemnej zgody Wójta Gminy.  

Rozdział 5.
Gospodarka Finansowa  

§   23.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   działalności leczniczej.  

§   24.   Ośrodek jest utrzymywany z   wpływów pochodzących z   realizacji umów zawartych na wykonanie usług medycznych z   dysponentami środków publicznych i   niepublicznych oraz środków uzyskiwanych ze źródeł, o   których mowa w   §25 i   § 26.  

§   25.   1.   Ośrodek może otrzymać dodatkowe dotacje budżetowe od podmiotu tworzącego na:  

1)   realizację zadań w   zakresie zapobiegania chorób i   urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej,  

2)   wykonywanie określonych programów zdrowotnych;  

3)   remonty i   inwestycje, w   tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i   aparatury medycznej;  

4)   cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów;  

5)   na wykonanie dodatkowego zadania, nałożonego przez Wójta Gminy na Ośrodek, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w   przypadku klęski żywiołowej lub w   celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.  

§   26.   1.   Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w   szczególności na zlecenie:  

a)   wójta lub innych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,  

b)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,  

c)   instytucji ubezpieczeniowych,  

d)   zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji,  

e)   innych podmiotów leczniczych,  

f)   osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia,  

2)   na realizację zadań i   programów zdrowotnych,  

3)   za prowadzenia szkolenia innym podmiotom, na podstawie odrębnych przepisów,  

4)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

5)   z wydzielonej działalności gospodarczej.  

§   27.   1.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.  

2.   O podziale środków finansowych decyduje Kierownik zgodnie z   ww. planem, jednakże w   sytuacjach, o   których mowa w   § 16 ust 2   pkt. 2   lit. d) wymagane jest zasięgnięcie opinii Rady Społecznej.  

§   28.   Dochody uzyskane z   działalności statutowej i   gospodarczej będą przeznaczone na działalność statutową Ośrodka.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   29.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o   działalności leczniczej i   przepisy wydane na jej podstawie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »