| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 623/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 4, ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Częstochowy stanowiącym załącznik do Uchwały 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Częstochowy, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 5   ust. 3   pkt 9   otrzymuje brzmienie:  

„9. Pojemniki przeznaczone do zbierana odpadów komunalnych winny być utrzymywane w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym. Pojemniki należy myć i   dezynfekować każdorazowo w   przypadku uciążliwości odorowej, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.”.  

2)   w § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

„2. Dla nieruchomości zamieszkanych powyżej jednej osoby minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana proporcjonalnie do pojemności określonej w   ust. 1   i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru.”,  

3)   w § 6   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

„4. Dla nieruchomości niezamieszkanych minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana proporcjonalnie do pojemności określonej w   ust. 3   oraz częstotliwości odbioru.”,  

4)   w § 6   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

„5. W   przypadku, gdy minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkanych lub niezamieszkanych nie gwarantują utrzymania czystości i   porządku, nieruchomość winna być wyposażona w   pojemniki dostosowane do rzeczywistych potrzeb, tak aby nie występowało przepełnienie pojemników.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »