| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51/XXXIII/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje

§ 1. 1. Zwiększyć  budżet gminy na 2013 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Przychody ogółem

281 860,00

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

281 860,00

Dochody ogółem

1 322 585,00

600

Transport i łączność
a) dochody majątkowe
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 322 585,00
1 322 585,00
6 32 936,00
689 649,00

Wydatki ogółem

1 604 445,00

600

Transport i łączność

1 604 445,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

965 509,00
965 509,00
965 509,00

60016

Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

638 936,00
638 936,00
638 936,00

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 281 860,00 który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Dokonać przeniesień środków między działami 600- Transport i łączność  700- Gospodarka mieszkaniowa w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

632 936,00

632 936,00

600

Transport i łączność

632 936,00

632 936,00

60016

Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

632 936,00
632 936,00
632 936,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

632 936,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

632 936,00
632 936,00
632 936,00

§ 3. 1. Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku  po zmianach wprowadzonych w § 1 i 2 uchwały  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wyniesie:

- Dochody:   11 839 526,41

- Wydatki:    13 493 834,41

- Deficyt: 1 654 308,00

- Przychody: 1963 074,00

- Rozchody:     308 766,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/XXXIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 15 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem

1 963074,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1 963 074,00

Rozchody ogółem

308 766,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

108 442,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

200 324,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/XXXIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 15 maja 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 394 006,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych: Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

688 914,61
632 936,00


1 321 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

1 044 748,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego ‘gospodarka odpadami’

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup

6.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2013/2013

Dotacja na zakup

7.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią  ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

313 252,00
489 647,00
802 899,00

2013/2013

Realizacja

8.

926

92601

Zakup wózka nawadniającego boisko gminne

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Zakup

9.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Budżet gminy

275 860,00

2013/2013

Dotacja celowa na inwestycje – pomoc finansowa

10.

600

60013

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Dotacja Województwo  Śląskie

689 649,00

2013/2013

Etap budowy

11.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Projekt zamienny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »