Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/378/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211 ust.1-5, art. 212 ust.1-2, art. 214 ust.1-3, art. 215 ust.1-2, art. 217 ust.1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 53.064.775,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.706.979,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.357.795,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 50.524.547,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.612.101,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.912.446,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.540.228,48 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.340.228,48 zł,

2) wykup obligacji komunalnych – 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 209.751,52 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 2.749.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 129.389,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.611,00 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2014 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie
162.828,13 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 378.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 305.250,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.660.246,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.660.246,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 2.542.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy:

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody na 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

dochody zlecone na 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki zlecone na 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

dochody na porozumienia z AR na 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

wydatki na porozumienia z AR na 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

dotacje do udzielenia z budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

przychody i koszty zakładu budżetowego na 2014 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/378/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

rachunki jednostek oświatowych na 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe