Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/254/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ze zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa Zielona

u c h w a l a:

§ 1. W uchwale nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ze zmianami w pkt. 1 dodaje się: „w tym prowadzące oddziały przedszkolne”.

§ 2. W § 2 pkt. 1 dodaje się: „w tym prowadzące oddziały przedszkolne”.

§ 3. Dodaje się § 6a w brzmieniu: „ Szkoły niepubliczne otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w wieku powyżej 3 lat dotacje w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy  wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez najbliższą gminę.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe