Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 930/LIV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy Kazimierz Górniczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust 1 i 2 oraz art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz §§ 45 i 46 Statutu Miasta Sosnowca przyjętego uchwałą Nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 16, 2003 rok, poz. 544 ze zmianami), z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§ 1. Utworzyć jednostkę pomocniczą – Dzielnica Kazimierz Górniczy.

§ 2. 1. Jednostka pomocnicza obejmuje obszar, w skład którego wchodzą ulice: Aleksandra Fredry, Armii Krajowej od nr 22 do nr 86 (parzyste) i od nr 29 do nr 85 (nieparzyste), Bolesława Krupińskiego, Brunona Jasieńskiego, Cisowa, Dąbrowska, Dojazdowa, Dworcowa, Główna, Gustawa Morcinka, Henryka Arctowskiego, Ignacego Łukasiewicza, Jałowcowa, Jana Kasprowicza, Kazimierzowska, Kosmonautów, Kościuszkowców, Leopolda Staffa, Lucjana Szenwalda, Mikołaja Reja, Nowa, Ogrodowa, Olkuska, Pekińska, Rzemieślnicza, Skowronków, Sławkowska, Smrekowa, Stanisława Ligonia, Świerkowa, Szmejka, Sztygarska, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wagowa, Wiejska, Władysława Broniewskiego, Wopistów, Zagórska, Zielona.

2. Granice jednostki pomocniczej określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

3. Obszar jednostki pomocniczej może być zmieniony w trybie określonym w Statucie Miasta Sosnowca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 930/LIV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 lutego 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe