Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/263/2014 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 6, art. 9, ust. 1, art. 18, ust.2, pkt. 15, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm. )

Rada Gminy w Ujsołach postanawia

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/228/2010 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/263/2014
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe