Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/249/2014 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Chełm Śląski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ) Rada Gminy Chełm Śląski, uchwala co następuje :

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zwanych dalej spółkami, przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

§ 2. Decyzję o wniesieniu udziałów i akcji do spółek prawa handlowego podejmuje samodzielnie Wójt Gminy Chełm Śląski kierując się przy tym kryteriami celowości, racjonalności i gospodarności.

§ 3. Decyzję o cofnięciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego podejmuje samodzielnie Wójt Gminy Chełm Śląski kierując się przy tym kryteriami celowości, racjonalności i gospodarności.

§ 4. 1. Decyzję o zbyciu udziałów lub akcji w spółkach podejmuje samodzielnie Wójt Gminy Chełm Śląski kierując się przy tym kryteriami celowości, racjonalności i gospodarności, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Rozpoczęcie procedury zbycia udziałów i akcji wymaga każdorazowo zgody Rady.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe