Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25 czerwca 2014r.

do Porozumienia nr 16/KT/2014 z dnia 04.02.2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadania pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu”

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr 16/KT/2014 z dnia 04.02.2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadania pn.: „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu”

Na podstawie art. 19 ust. 4 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 260 z późn. zm.)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Racibórz, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mirosława Lenka


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr 16/KT/2014 o następującej treści :

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 6, § 4 ust. 4 oraz § 9 ust. 2 Porozumienia nr 16/KT/2014 z dnia 04.02.2014 r. strony postanawiają zmienić § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 46 248 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3”.

§ 2.

Aneks nr 1 do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks nr 1 do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto Racibórz

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

PREZYDENT


Mirosław Lenk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe