Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/319/2014 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, określonej w §1 tej uchwały, uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/319/2014
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 30 września 2014 r.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Tabela

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłaty brutto (z podatkiem VAT) za:

usunięcie pojazdu

przechowywanie pojazdu za każdą dobę

1.

rower lub motorower

112 zł

19 zł

2.

motocykl

221 zł

26 zł

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

460 zł

37 zł

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

606 zł

51 zł

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

858 zł

73 zł

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1265 zł

135 zł

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1539 zł

199 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe