Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/997/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta w Gliwicach
uchwala co następuje:

§ 1. Wysokości opłat:

1. Za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 80

2) motocykl - 160

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 350

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 440

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 620

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 920

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1120

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 12

2) motocykl - 18

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 27

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 36

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 52

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 96

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 144

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 30% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2015r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/779/2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Zbigniew Wygoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe