| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/76/320/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art.3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.) art. 216 ust. 2 pkt 1 , art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w przychodach, dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2014 poprzez:

1) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 73.471,00 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł poprzez zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych;

3) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 50.000,00

4) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 73.471,00 zł, poprzez zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1) dochody budżetu w kwocie: 43.601.049 zł,

2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 52.571.864 zł,

3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: 9.562.271 zł,

4) rozchody budżetu w kwocie: 591.456 zł.

§ 3.

Załącznik nr 9 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2014 planowany deficyt budżetu wynosi 8.970.815 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy Suszec z lat ubiegłych w kwocie 8.213.434 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 727.381 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 30.000 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2014, jak niżej:

Dział

Par.

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

PRZYCHODY

950

Wolne środki,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

73 471,00

Razem:

73 471,00

0,00

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2014, jak niżej:

Dział

Par.

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

DOCHODY

758

Różne rozliczenia

50 000,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

50 000,00

Razem:

0,00

50 000,00

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2014, jak niżej:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

WYDATKI

801

Oświata i wychowanie

0,00

50 000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

50 000,00

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50 000,00

926

Kultura fizyczna

73 471,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

73 471,00

0,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

73 471,00

0,00

Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach

73 471,00

Razem:

73 471,00

50 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

7 430 828

60004

Lokalny transport zbiorowy

11 813

1.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

11 813

60014

Drogi publiczne powiatowe

516 500

1. Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu

16 500

2. Budowa chodnika wraz z odwodnienim przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - Etap II

500 000

60016

Drogi publiczne gminne

6 902 515

1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.Lipowej, P.Godźka i ul.Wyzwolenia

90 000

2. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce

2 144 075

3. Projektowanie i przebudowa ul.Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia

430 000

4. Projektowanie i przebudowa ul.Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.Porębskiej wraz z budową odwodnienia

250 000

5. Projektowanie i zagospodarowanie placu Św.Jana w Suszcu

510 000

6. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

10 000

7. Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.Srebrną w Suszcu

95 000

8. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu

30 000

9. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej,L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu

1 838 440

10. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach

30 000

11. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem

10 000

12. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.Piaskowej w Suszcu

50 000

13. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Spokojna, odcinek boczny ul. Poprzecznej, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bursztynowa, Brylantowa, Bukowa, Okrężna , Jasna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Równa, Pochyła, Dolna, Pańska, odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie

883 000

14. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach

150 000

15. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych

5 000

16. Projektowanie i przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia

350 000

17. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie

20 000

18. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach

7 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

120 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000

1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000

1. Zakupy gruntów

100 000

750

Administracja publiczna

895 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

895 000

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem

98 521

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

350 000

3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe

395 000

4. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

50 000

5. Zwrot części dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z odwodnieniem”.

1 479

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

75405

Komendy powiatowe Policji

15 000

1. Zakup samochodu służbowego do KPP w Pszczynie

15 000

801

Oświata i wychowanie

2 704 760

80101

Szkoły podstawowe

2 440 000

1. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu

2 000 000

2.Dostosowanie budynku ZSP w Kryrach do przepisów prawa p. poż.

200 000

3. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie

218 000

4. Zakup kosiarki traktorka z funkcją mulczującą dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach

12 000

5. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska

10 000

80104

Przedszkola

235 000

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkolnym w Radostowicach

25 000

2. Projektowanie i przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Radostowicach

210 000

80110

Gimnazja

11 050

1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Radostowicach

6 000

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum Publicznego w Suszcu

5 050

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

18 710

1. Zakup miksra spiralnego do masy ciężkiej dla Szkoły Podstawowej w Radostowicach

10 410

2. Zakup kuchni gazowej przemysłowej dla Przedszkola Publicznego w Suszcu

8 300

852

Pomoc społeczna

8 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 000

1. Zakupy programów i zespołów komputerowych

8 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 545 000

90002

Gospodarka odpadami

40 000

1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu

40 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

3 455 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

2 500 000

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap ( w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

5 000

3. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

250 000

4. Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"

50 000

5. Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp zo.o. w Suszcu

650 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 000

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

50 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

40 000

1. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce

10 000

2. Projektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Street Workout Parku na terenie przy remizo- świetlicy w Mizerowie

20 000

3. Zakup traktorka do koszenia trawy przy remizo - świetlicy w Rudziczce

5 000

4. Projektowanie i termomodernizacja części świetlicowej budynku remizo - świetlicy w Kryrach

5 000

926

Kultura fizyczna

451 529

92601

Obiekty sportowe

341 529

1. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach

41 529

2. Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu

10 000

3. Utworzenie boiska do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią

40 000

4. Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec

250 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

30 000

1. Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Suszec

30 000

92695

Pozostała działalność

80 000

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu

80 000

Razem:

15 210 117

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »