Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.27.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom, położonym na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój:

1) ulica Za Lasem : odcinek ulicy Piaskowej, której przebieg przedstawia załącznik nr 1 do uchwały,

2) ulica Sielska : odnoga ulicy Stodoły, której przebieg przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.27.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.27.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Ustalenie nowych nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą uporządkowania dotychczasowego przebiegu ulic oraz zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125).

Z inicjatywą nadania nazwy odnodze ul. Stodoły wystąpili właściciele nowo powstałych działek budowlanych w tym rejonie.

Nadanie nazwy odcinkowi (odnodze) ul. Piaskowej jest niezbędnym elementem procesu zmiany przebiegu tej ulicy oraz ulicy Frysztackiej.

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Nieruchomości i pozytywnie zaopiniowane odpowiednio przez Zarząd Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne oraz Radę Sołecką Sołectwa Moszczenica.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe