Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.17.2014 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć plan dochodów Gminy Ślemień na rok 2014 z kwoty 12 475 589,75zł do kwoty 12 211 842,07zł tj. o kwotę 263 747,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć plan wydatków Gminy Ślemień na rok 2014 z kwoty 12 689 470,75zł do kwoty 12 425 723,07zł tj. o kwotę 263 747,68zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy Ślemień na rok 2014 w kwocie 213 881,00zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 213 881,00zł.

§ 4.

Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.17. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.17. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.17. 2014
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe