Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.32.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wojkowice

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wojkowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wojkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr IV.32.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 14 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe