Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Mstów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.

L.p.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

Liczba
punktów

1.

Obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo lub prowadzą działalność pozarolniczą

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

30

2.

Obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie kandydata uczą się, studiują w trybie stacjonarnym lub prowadzą gospodarstwo rolne

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

20

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

15

4.

Rodzeństwo aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

10

5.

Rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim lub będąca pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe