Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 495.470,00 złotych, w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 495.470,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 495.470,00 złotych

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 199.530,00 złotych, w tym:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę - 495.470,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 418.277,00 złotych

2) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 25.000,00 złotych

3) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę - 52.193,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 695.000,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 670.250,00 złotych

2) zwiększyć wydatki na zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 24.750,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 "Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów

42.221.048,22 złotych

Plan wydatków

43.207.025,22 złotych

Planowany deficyt budżetowy

985.977,00 złotych

§ 8.

Uchwalić źródła finansowania deficytu budżetowego w kwocie 985.977,00 złotych:

1. Pożyczka w kwocie

271.676,00 złotych

2. Wolne środki w kwocie

714.301,00 złotych

§ 9.

1. Przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4.953.537,00 złotych stanowić będą:

1) Kredyty w kwocie

3.967.560,00 złotych

2) Pożyczki w kwocie

271.676,00 złotych

3) Wolne środki w kwocie

714.301,00 złotych

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 3.967.560,00 złotych przeznaczyć na:

1) spłatę kredytów w kwocie 1.850.000,00 złotych

2) spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 2.000.000,00 złotych

3) spłatę pożyczek w kwocie 117.560,00 złotych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe