Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 2477 z dnia 29 kwietnia 2015 r.), wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Układ informacji i powiązań między e-deklaracją a wzorem deklaracji uchwalonym Uchwałą Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 poz. 1775 z dnia 26.03.2015 r.), jest taki że pozostają w relacji tożsamości."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Konieczność zmiany Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 kwietnia 2015 r. wynika z oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w § 1 ust. 3 ww. uchwały. Pozostałe regulacje zawarte w uchwale nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe