Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 92/VIII/15 Rady Miasta Żory

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie nadania nazw ulicom Łużycka, Podhalańska i Srebrna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Nadać nazwę:

1) Łużycka - drodze bocznej od ul. Pszczyńskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 do uchwały,

2) Podhalańska - drodze bocznej od ul. Wyzwolenia, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 do uchwały,

3) Srebrna - odcinkowi będącemu przedłużeniem ul. Srebrnej, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 3 do uchwały.

§ 2. Grunty, na których położone są ww. drogi stanowią własność Gminy Żory.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/VIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 28 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/VIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 28 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/VIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 28 maja 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe