Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.03.2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co nastepuje:

§ 1.

W uchwale Nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.03.2015 roku dokonać zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

1 802 858,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

41 443 587,15 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

1 802 858,00 zł

a) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Min.Fin. ST3.4750.5.2015

1 802 858,00 zł

§ 2.

Pozostałe zapisy w/w uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe